«zÁåyðUÀ½UÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w
fäAiÀÄ¸ï       M®A¦AiÀÄqï       MAzÀÄ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ        ªÀÄlÖzÀ        ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ     ¸ÀA§A¢ü¹zÀ     ¥ËæqsÀ±Á¯Á ¥ÀjAiÉÆÃd£Á ¸ÀàzsÉðAiÀiÁVzÉ.  
UÀÆUÀ¯ï   «eÁÕ£À   eÁvÉæAiÀÄÄ,   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ    ¸ÀA§A¢ü¹zÀ    eÁUÀwPÀ    D£ï ¯ÉÊ£ï     ¸ÀàzsÉðAiÀiÁVzÀÄÝ,     13     jAzÀ     18 ªÀAiÀĹì£À                      «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÁVzÉ .  
106£Éà   ¨sÁgÀwÃAiÀÄ   «eÁÕ£À   ¸ÀªÀiÁªÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀzÀ   ¨sÀÆ¥Á¯ï£À°ègÀĪÀ   §PÀðvÀÄ®è «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ    ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è    2019gÀ d£ÀªÀj 3 jAzÀ 7 gÀªÀgÉUÉ £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
106th Indian Science Congress Theme: “Future India: Science and Technology”
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï ¯Áå¨ï «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï ¯Áå¨ï G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ   
DªÀÈwÛ 10.0
¸ÁÌ£ï ªÀiÁr ¥ÀÆt𠫪ÀgÀ ¥ÀqɬÄj
ªÉ¨ï ¸ÉÊmï £À«ÃPÀgÀt: 08.01.2019
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
PÀ£ÀßqÀzÀ°è   «eÁÕ£À,   vÀAvÀæeÁÕ£À,   PÀȶ   ªÀÄvÀÄÛ   ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ   «µÀAiÀÄUÀ¼À   ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À   ¥ÀæPÀluÉUÉ   ¥ÉÆæÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß   ¤ÃqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ ±ÉæõÀ× ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉ.
«eÁÕ£À,   vÀAvÀæeÁÕ£À,   PÀȶ   ªÀÄvÀÄÛ   ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ   «µÀAiÀÄUÀ¼À   ±ÉæõÀ×   PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÉ ¥Àæ±À¹ Û
CPÁqÉ«ÄAiÀÄ   2019-20£Éà   ¸Á°£À°è   «¨sÁUÀPÉÌ   MAzÀgÀAvÉ   PÀ®§ÄgÀV,   ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ,   zÁgÀªÁqÀ   ªÀÄvÀÄÛ   ªÉÄʸÀÆj£À°è MlÄÖ 4 ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ°zÉ.
«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä ¸ÀªÉÄäüÀ£À
CPÁqÉ«ÄAiÀÄ      ªÀw¬ÄAzÀ      CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ/¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,      ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á      «zÁåyðUÀ¼ÀÄ,      AiÀÄĪÀ      «eÁÕ£À ¯ÉÃRPÀgÀÄ/¸ÀAªÀºÀ£ÀPÁgÀgÀÄ/¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   EvÀgÉ   «eÁÕ£À   ¨sÉÆzÀPÀ   ¹§âA¢UÀ½UÁV   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAZÀÄt «µÀAiÀÄUÀ¼À°è  2 CxÀªÁ 3 ¢£ÀUÀ¼À PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
¸Ànð¦PÉÃmï PÉÆÃgïì/ PÁAiÀiÁðUÁgÀ
«eÁÕ£À   ¯ÉÆÃPÀ   zÉéöʪÀiÁ¹PÀ   ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß   2007jAzÀ   ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.   «eÁÕ£À,   vÀAvÀæeÁÕ£À,   ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ,   PÀȶ, fêÀªÉÊ«zÀåvÉ,   ¨ÁºÁåPÁ±À   PÉëÃvÀæUÀ¼À¯ÁèUÀÄwÛgÀĪÀ   ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À   §UÉÎ   ¥ÀjtÂvÀjAzÀ   ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß   ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.   F ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß   ¥Àæw   ªÀµÀð   d£ÀªÀj,   ªÀiÁZïð,   ªÉÄÃ,   dįÉÊ,   ¸É¥ÉÖA§gï   ªÀÄvÀÄÛ   £ÀªÉA§gï   ªÀiÁºÉUÀ¼À°è   ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß   ¸ÁªÀðd¤PÀ   UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ,   ¥ÀzÀ«   ªÀÄvÀÄÛ   ¥ÀzÀ«   ¥ÀƪÀð   PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ   ºÁUÀÆ   «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
«eÁÕ£À ¯ÉÆÃPÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¸ÀAaPÉÀ
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
L.Dgï.L.J¸ï.      gÁ¶ÖçÃAiÀÄ      «eÁÕ£À eÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß   £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ,   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊeÁÕ¤PÀ     ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ     ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀ      ¸À®ÄªÁV      ¥Àæw      ªÀµÀð DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

vÀéjvÀ °APïUÀ¼ÀÄ

«rAiÉÆà vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ
«±ÉõÀ          G¥À£Áå¸À          ªÀiÁ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À°aѸÀĪÀ               ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ          vÀªÀÄä          «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ/¥ÁæA±ÀÄ¥Á®jAzÀ          ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÀÄ    CxÀªÁ    vÀªÀÄä    «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß (ºÉ¸ÀgÀÄ,    PÁ¯ÉÃdÄ/«±Àé«zÁ央AiÀÄ,    °AUÀ, zÀÆgÀªÁt   ¸ÀASÉå,   E-ªÉÄïï,   ªÀ¸Àw   ¸Ë®¨sÀå ¨ÉÃPÉ   ¨ÉÃqÀªÉÃ)   CPÁqÉ«ÄAiÀÄ   EªÉÄÃ¯ï      PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ§ºÀÄzÁVzÉ)
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
PÀ£ÀßqÀzÀ°è    «eÁÕ£À,    vÀAvÀæeÁÕ£À,    PÀȶ    ªÀÄvÀÄÛ    ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ    «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À      ¥ÀæPÀluÉUÉ      ¥ÉÆæÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß      ¤ÃqÀĪÀ      GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ ±ÉæõÀ× ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉ.
«eÁÕ£À,   vÀAvÀæeÁÕ£À,   PÀȶ   ªÀÄvÀÄÛ   ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À ±ÉæõÀ× PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÉ ¥Àæ±À¹ Û
CPÁqÉ«ÄAiÀÄ   2019-20£Éà   ¸Á°£À°è   «¨sÁUÀPÉÌ   MAzÀgÀAvÉ   PÀ®§ÄgÀV, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ,   zÁgÀªÁqÀ   ªÀÄvÀÄÛ   ªÉÄʸÀÆj£À°è   MlÄÖ   4   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ°zÉ.
«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä ¸ÀªÉÄäüÀ£À
CPÁqÉ«ÄAiÀÄ    ªÀw¬ÄAzÀ    CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ/¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðUÀ¼ÀÄ,   AiÀÄĪÀ   «eÁÕ£À   ¯ÉÃRPÀgÀÄ/¸ÀAªÀºÀ£ÀPÁgÀgÀÄ/¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ     EvÀgÉ     «eÁÕ£À     ¨sÉÆzÀPÀ     ¹§âA¢UÀ½UÁV     «eÁÕ£À     ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À    ªÀÄÄAZÀÄt    «µÀAiÀÄUÀ¼À°è        2    CxÀªÁ    3    ¢£ÀUÀ¼À PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
¸Ànð¦PÉÃmï PÉÆÃgïì/ PÁAiÀiÁðUÁgÀ
«eÁÕ£À       ¯ÉÆÃPÀ       zÉéöʪÀiÁ¹PÀ       ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß       2007jAzÀ ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.      «eÁÕ£À,      vÀAvÀæeÁÕ£À,      ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ,      PÀȶ, fêÀªÉÊ«zÀåvÉ,    ¨ÁºÁåPÁ±À    PÉëÃvÀæUÀ¼À¯ÁèUÀÄwÛgÀĪÀ    ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À    §UÉÎ ¥ÀjtÂvÀjAzÀ   ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß   ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.   F   ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß   ¥Àæw ªÀµÀð   d£ÀªÀj,   ªÀiÁZïð,   ªÉÄÃ,   dįÉÊ,   ¸É¥ÉÖA§gï   ªÀÄvÀÄÛ   £ÀªÉA§gï ªÀiÁºÉUÀ¼À°è       ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.       ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß       ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ,   ¥ÀzÀ«   ªÀÄvÀÄÛ   ¥ÀzÀ«   ¥ÀƪÀð   PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ   ºÁUÀÆ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
«eÁÕ£À ¯ÉÆÃPÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¸ÀAaPÉÀ
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
fäAiÀÄ¸ï     M®A¦AiÀÄqï     MAzÀÄ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ      ªÀÄlÖzÀ      ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ   ¸ÀA§A¢ü¹zÀ   ¥ËæqsÀ±Á¯Á ¥ÀjAiÉÆÃd£Á ¸ÀàzsÉðAiÀiÁVzÉ.  
UÀÆUÀ¯ï   «eÁÕ£À   eÁvÉæAiÀÄÄ,   «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ     vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ     ¸ÀA§A¢ü¹zÀ eÁUÀwPÀ   D£ï   ¯ÉÊ£ï   ¸ÀàzsÉðAiÀiÁVzÀÄÝ, 13   jAzÀ   18   ªÀAiÀĹì£À   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÁVzÉ .  
L.Dgï.L.J¸ï.   gÁ¶ÖçÃAiÀÄ   «eÁÕ£À   eÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß   £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ,   «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ    ªÉÊeÁÕ¤PÀ    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ    ¥ÉÆæÃvÁìºÀ    ¤ÃqÀĪÀ    ¸À®ÄªÁV    ¥Àæw ªÀµÀð DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
106£Éà      ¨sÁgÀwÃAiÀÄ      «eÁÕ£À      ¸ÀªÀiÁªÉñÀªÀ£ÀÄß      ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀzÀ ¨sÀÆ¥Á¯ï£À°ègÀĪÀ   §PÀðvÀÄ®è   «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ   ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è   2019gÀ d£ÀªÀj 3 jAzÀ 7 gÀªÀgÉUÉ £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
106th Indian Science Congress Theme: “Future India: Science and Technology”
ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï ¯Áå¨ï «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ Virtual Labs
«zÁåyðUÀ½UÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w
  
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
PÉʦr PÉʦr D£ï ¯ÉÊ£ï £ÉÆÃAzÀuÉ D£ï ¯ÉÊ£ï £ÉÆÃAzÀuÉ