gÁdåzÀ°è   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   PÉëÃvÀæUÀ¼À   ¨É¼ÀªÀtÂUÉ,   ªÀÄÆ®   «eÁÕ£ÀPÉÌ   GvÉÛÃd£À   ºÁUÀÆ   «zÁåyðUÀ¼À°è   ªÀÄvÀÄÛ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è   «eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß   d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ   ¸À®ÄªÁV   ¸ÀPÁðgÀªÀÅ   PÀ£ÁðlPÀ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«ÄAiÀÄ£ÀÄß   dįÉÊ   30,   2005   (¸ÀPÁðj   DzÉñÀ   ¸ÀASÉå:   «AiÀÄE   70   «vÀæªÀÄ   2004)gÀAzÀÄ   ¥Àæ¹zÀÞ ¨ÁºÁåPÁ±À   «eÁÕ¤   ¢ªÀAUÀvÀ   ¥ÉÆæ.   AiÀÄÄ.   Dgï.   gÁªïgÀªÀgÀ   CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è   ¸ÁÜ¥À£É   ªÀiÁrzÀÄÝ,   ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ   E¸ÉÆæ G¥ÀUÀæºÀ    PÉÃAzÀæzÀ    ¤ªÀÈvÀÛ    ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ    qÁ.    J¸ï.    PÉ.    ²ªÀPÀĪÀiÁgïgÀªÀgÀÄ    CPÁqÉ«ÄAiÀÄ    CzsÀåPÀëgÁV ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À   ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ.   C®èzÉ,   CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ   ¥ÀæªÀÄÄR   E¯ÁSÉUÀ¼À   ¸ÀPÁðgÀzÀ   ¥ÀæzsÁ£À   PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ/ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ   ºÁUÀÆ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   PÉëÃvÀæzÀ   ¥ÀjtvÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ   £ÁªÀĤzÉÃð²vÀ   ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ 18 ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.  CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ,   gÁdåzɯÉèqÉ   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è   CzÀgÀ®Æè   ªÀÄÄRåªÁV   UÁæ«ÄÃt   ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß   d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ   ªÀÄvÀÄÛ   F   PÉëÃvÀæUÀ¼À¯ÁèzÀ   ¥ÀæUÀwAiÀÄ   §UÉÎ   w¼ÀĪÀ½PÉ   ¤ÃqÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ. ¸ÀPÁðgÀªÀÅ   CPÁqÉ«ÄAiÀÄ£ÀÄß   PÀ£ÁðlPÀ   ¸ÀAWÀ   £ÉÆAzÁªÀt   PÁ¬ÄzÉ   1960   gÀrAiÀÄ°è   K¦æ¯ï   06,   2009   gÀAzÀÄ £ÉÆAzÁ¬Ä¹gÀÄvÀÛzÉ.
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
gÁdåzÀ°è     «eÁÕ£À     ªÀÄvÀÄÛ     vÀAvÀæeÁÕ£À     PÉëÃvÀæUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ,    ªÀÄÆ®    «eÁÕ£ÀPÉÌ    GvÉÛÃd£À    ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ¼À°è   ªÀÄvÀÄÛ   d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è   «eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ   ¸À®ÄªÁV   ¸ÀPÁðgÀªÀÅ   PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    CPÁqÉ«ÄAiÀÄ£ÀÄß    dįÉÊ 30,   2005   (¸ÀPÁðj   DzÉñÀ   ¸ÀASÉå:   «AiÀÄE   70 «vÀæªÀÄ    2004)gÀAzÀÄ    ¥Àæ¹zÀÞ    ¨ÁºÁåPÁ±À    «eÁÕ¤ ¢ªÀAUÀvÀ      ¥ÉÆæ.      AiÀÄÄ.      Dgï.      gÁªïgÀªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è    ¸ÁÜ¥À£É    ªÀiÁrzÀÄÝ,    ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ    E¸ÉÆæ G¥ÀUÀæºÀ   PÉÃAzÀæzÀ   ¤ªÀÈvÀÛ   ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ   qÁ.   J¸ï. PÉ.    ²ªÀPÀĪÀiÁgïgÀªÀgÀÄ    CPÁqÉ«ÄAiÀÄ    CzsÀåPÀëgÁV ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À   ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ.   C®èzÉ,   CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ ¥ÀæªÀÄÄR       E¯ÁSÉUÀ¼À       ¸ÀPÁðgÀzÀ       ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ/   PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ   ºÁUÀÆ   «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    PÉëÃvÀæzÀ    ¥ÀjtvÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ £ÁªÀĤzÉÃð²vÀ   ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ   ¸ÉÃj   MlÄÖ   18   ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.  CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ,    gÁdåzɯÉèqÉ    «zÁåyðUÀ¼ÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è   CzÀgÀ®Æè   ªÀÄÄRåªÁV   UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è     «eÁÕ£À     ªÀÄvÀÄÛ     vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ     ªÀÄvÀÄÛ     F     PÉëÃvÀæUÀ¼À¯ÁèzÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ     §UÉÎ     w¼ÀĪÀ½PÉ     ¤ÃqÀĪÀ     ºÀ®ªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ. ¸ÀPÁðgÀªÀÅ     CPÁqÉ«ÄAiÀÄ£ÀÄß     PÀ£ÁðlPÀ     ¸ÀAWÀ £ÉÆAzÁªÀt   PÁ¬ÄzÉ   1960   gÀrAiÀÄ°è   K¦æ¯ï   06, 2009 gÀAzÀÄ £ÉÆAzÁ¬Ä¹gÀÄvÀÛzÉ.