gÁdåzÀ°è   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   PÉëÃvÀæUÀ¼À   ¨É¼ÀªÀtÂUÉ,   ªÀÄÆ®   «eÁÕ£ÀPÉÌ   GvÉÛÃd£À   ºÁUÀÆ   «zÁåyðUÀ¼À°è   ªÀÄvÀÄÛ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è   «eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß   d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ   ¸À®ÄªÁV   ¸ÀPÁðgÀªÀÅ   PÀ£ÁðlPÀ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«ÄAiÀÄ£ÀÄß   dįÉÊ   30,   2005   (¸ÀPÁðj   DzÉñÀ   ¸ÀASÉå:   «AiÀÄE   70   «vÀæªÀÄ   2004)gÀAzÀÄ   ¥Àæ¹zÀÞ ¨ÁºÁåPÁ±À   «eÁÕ¤   ¢ªÀAUÀvÀ   ¥ÉÆæ.   AiÀÄÄ.   Dgï.   gÁªïgÀªÀgÀ   CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è   ¸ÁÜ¥À£É   ªÀiÁrzÉ.      CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ ¥ÀæªÀÄÄR   E¯ÁSÉUÀ¼À   ¸ÀPÁðgÀzÀ   ¥ÀæzsÁ£À   PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ/   PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ   ºÁUÀÆ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À PÉëÃvÀæzÀ ¥ÀjtvÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ £ÁªÀĤzÉÃð²vÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ 21 ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.  CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ,   gÁdåzɯÉèqÉ   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è   CzÀgÀ®Æè   ªÀÄÄRåªÁV   UÁæ«ÄÃt   ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß   d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ   ªÀÄvÀÄÛ   F   PÉëÃvÀæUÀ¼À¯ÁèzÀ   ¥ÀæUÀwAiÀÄ   §UÉÎ   w¼ÀĪÀ½PÉ   ¤ÃqÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ. ¸ÀPÁðgÀªÀÅ   CPÁqÉ«ÄAiÀÄ£ÀÄß   PÀ£ÁðlPÀ   ¸ÀAWÀ   £ÉÆAzÁªÀt   PÁ¬ÄzÉ   1960   gÀrAiÀÄ°è   K¦æ¯ï   06,   2009   gÀAzÀÄ £ÉÆAzÁ¬Ä¹gÀÄvÀÛzÉ.
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
gÁdåzÀ°è    «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    PÉëÃvÀæUÀ¼À    ¨É¼ÀªÀtÂUÉ,    ªÀÄÆ®    «eÁÕ£ÀPÉÌ GvÉÛÃd£À     ºÁUÀÆ     «zÁåyðUÀ¼À°è     ªÀÄvÀÄÛ     d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è     «eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ   ¸À®ÄªÁV   ¸ÀPÁðgÀªÀÅ   PÀ£ÁðlPÀ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«ÄAiÀÄ£ÀÄß   dįÉÊ   30,   2005   (¸ÀPÁðj   DzÉñÀ   ¸ÀASÉå:   «AiÀÄE   70   «vÀæªÀÄ 2004)gÀAzÀÄ   ¥Àæ¹zÀÞ   ¨ÁºÁåPÁ±À   «eÁÕ¤   ¢ªÀAUÀvÀ   ¥ÉÆæ.   AiÀÄÄ.   Dgï.   gÁªïgÀªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è   ¸ÁÜ¥À£É   ªÀiÁrzÉ.      CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ   ¥ÀæªÀÄÄR   E¯ÁSÉUÀ¼À   ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À   PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ/   PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ   ºÁUÀÆ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À PÉëÃvÀæzÀ    ¥ÀjtvÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ    £ÁªÀĤzÉÃð²vÀ    ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ    ¸ÉÃj    MlÄÖ    21 ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.  CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ,    gÁdåzɯÉèqÉ    «zÁåyðUÀ¼ÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è    CzÀgÀ®Æè ªÀÄÄRåªÁV     UÁæ«ÄÃt     ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è     «eÁÕ£À     ªÀÄvÀÄÛ     vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ   ªÀÄvÀÄÛ   F   PÉëÃvÀæUÀ¼À¯ÁèzÀ   ¥ÀæUÀwAiÀÄ   §UÉÎ   w¼ÀĪÀ½PÉ   ¤ÃqÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ. ¸ÀPÁðgÀªÀÅ    CPÁqÉ«ÄAiÀÄ£ÀÄß    PÀ£ÁðlPÀ    ¸ÀAWÀ    £ÉÆAzÁªÀt    PÁ¬ÄzÉ    1960 gÀrAiÀÄ°è K¦æ¯ï 06, 2009 gÀAzÀÄ £ÉÆAzÁ¬Ä¹gÀÄvÀÛzÉ.
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä