ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
fêÀªÀiÁ£À ¸ÁzsÀ£É ¥Àæ±À¹Û «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   PÉëÃvÀæzÀ°è   CvÀÄå£ÀßvÀ   ¸ÁzsÀ£É   ªÀiÁrzÀ   ±ÉæõÀ×   «eÁÕ¤AiÉƧâgÀ£ÀÄß   DAiÉÄÌ   ªÀiÁr   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ   ¢£À   fêÀªÀiÁ£À   ¸ÁzsÀ£É ¥Àæ±À¹Û ¤Ãr UËgÀ«¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ «eÁÕ¤UÉ ¸À£ÁäzÉÆA¢UÉ a£ÀßzÀ ¥ÀzÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ G¯ÉèÃR ¥sÀ®PÀ ¤Ãr UËgÀ«¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 2016£Éà   ¸Á°£À°è   £ÀqÉzÀ   10£Éà   ªÁ¶ðPÀ   CPÁqÉ«Ä   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è   E¸ÉÆæ   ¸Áål¯ÉÊmï   ¸ÉAlgï£À   ¤ªÀÈvÀÛ   ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ   qÁ.   J¸ï   ²ªÀPÀĪÀiÁgïgÀªÀjUÉ fêÀªÀiÁ£À ¸ÁzsÀ£É ¥Àæ±À¹Û ¤Ãr UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
fêÀªÀiÁ£À ¸ÁzsÀ£É ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀgÀÄ

2007

¥ÉÆæ. AiÀÄÄ Dgï gÁªï

¥ÉÆæ. ¹ J£ï Dgï gÁªï

2009

¥ÉÆæ. gÉÆzÀÝA £ÀgÀ¹AºÀ

¥ÉÆæ. Dgï zÁégÀQãÁxï

2010

2011

qÁ. « ¥ÀæPÁ±ï

¥ÉÆæ. ¦ J¸ï ±ÀAPÀgï

2012

2013

¥ÉÆæ. ±ÀgÀvïZÀAzÀæ

qÁ « PÉ CvÉæ

2014

2015

qÁ. © J£ï ¸ÀÄgÉñï

qÁ. J J¸ï QgÀuï PÀĪÀiÁgï

2016

2017

qÁ. J¸ï PÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgï

qÁ. J¸ï PÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgïgÀªÀjUÉ 2017£Éà ¸Á°£À fêÀªÀiÁ£À ¸ÁzsÀ£É ¥Àæ±À¹Û
fêÀªÀiÁ£À ¸ÁzsÀ£É ¥Àæ±À¹Û «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   PÉëÃvÀæzÀ°è   CvÀÄå£ÀßvÀ   ¸ÁzsÀ£É   ªÀiÁrzÀ ±ÉæõÀ×     «eÁÕ¤AiÉƧâgÀ£ÀÄß     DAiÉÄÌ     ªÀiÁr     ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ     ¢£À fêÀªÀiÁ£À   ¸ÁzsÀ£É   ¥Àæ±À¹Û   ¤Ãr   UËgÀ«¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.   DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ «eÁÕ¤UÉ   ¸À£ÁäzÉÆA¢UÉ   a£ÀßzÀ   ¥ÀzÀPÀ   ªÀÄvÀÄÛ   G¯ÉèÃR   ¥sÀ®PÀ   ¤Ãr UËgÀ«¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 2016£Éà   ¸Á°£À°è   £ÀqÉzÀ   10£Éà   ªÁ¶ðPÀ   CPÁqÉ«Ä   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è E¸ÉÆæ   ¸Áål¯ÉÊmï   ¸ÉAlgï£À   ¤ªÀÈvÀÛ   ¤zÉÃð±ÀPÀgÁzÀ   qÁ.   J¸ï   ²ªÀPÀĪÀiÁgïgÀªÀjUÉ      fêÀªÀiÁ£À      ¸ÁzsÀ£É      ¥Àæ±À¹Û      ¤Ãr UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä

2007

¥ÉÆæ. AiÀÄÄ Dgï gÁªï

¥ÉÆæ. ¹ J£ï Dgï gÁªï

2009

¥ÉÆæ. gÉÆzÀÝA £ÀgÀ¹AºÀ

¥ÉÆæ. Dgï zÁégÀQãÁxï

2010

2011

qÁ. « ¥ÀæPÁ±ï

¥ÉÆæ. ¦ J¸ï ±ÀAPÀgï

2012

2013

¥ÉÆæ. ±ÀgÀvïZÀAzÀæ

qÁ « PÉ CvÉæ

2014

2015

qÁ. © J£ï ¸ÀÄgÉñï

qÁ. J J¸ï QgÀuï PÀĪÀiÁgï

2016

2017

qÁ. J¸ï PÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgï

fêÀªÀiÁ£À ¸ÁzsÀ£É ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀgÀÄ