ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä

GzÉÝñÀ

PÀ£ÀßqÀzÀ°è        «eÁÕ£À        «µÀAiÀÄzÀ        ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß    ¥ÉÆæÃvÁ컸À®Ä    ºÁUÀÆ    PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£ÀzÀ    ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ    ºÉZÀÄÑ    ºÉZÁÑV    ºÉÆgÀ§gÀ®Ä C£ÀĪÀÅ   ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ   ¸À®ÄªÁV   PÀ£ÁðlPÀ   «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   CPÁqÉ«ÄAiÀÄ   ªÀw¬ÄAzÀ   2009- 10£Éà   ¸Á°¤AzÀ   PÀ£ÀßqÀzÀ°è   ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß   ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß   UÀÄgÀÄw¹   '±ÉæõÀ×   ¯ÉÃRPÀ'   gÁdå   ªÀÄlÖzÀ ¥Àæ±À¹Û   ªÀÄvÀÄÛ   ¸À£Áä£À   ¤Ãr   UËgÀ«¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.   F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß      2      ªÀµÀðUÀ½UÉ      MAzÀÄ      ¨Áj ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.    ªÀÄÄA¢£À    ¥Àæ±À¹ÛUÉ    ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ£ÀÄß K¥Àæ¯ï 2018gÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

CºÀðvÉ

d£ÀªÀj   2017   jAzÀ   r¸ÉA§gï   2018   gÉƼÀUÉ ªÉÄîÌAqÀ         «µÀAiÀÄUÀ¼À°è         PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀ     ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß     F     ¥Àæ±À¹ÛUÉ ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà    vÀgÀUÀw,    ¥ÀzÀ«-¥ÀƪÀð,    ¥ÀzÀ«, ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ      ¥ÀzÀ«      CxÀªÁ      E¤ßvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà    PÉÆøïðUÀ¼À    ¥ÀoÀå    ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ±À¹ÛUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. MAzÀÄ   «µÀAiÀÄzÀ°è   M§â   ¯ÉÃRPÀ   UÀjµÀ×   JgÀqÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ. F      »AzÉ      CPÁqɫĬÄAzÀ      AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è   ±ÉæõÀ×   ¯ÉÃRPÀ   ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß   ¥ÀqÉzÀ ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. C¥ÀgÁzsÀ                            »£É߯ÉAiÀÄ°è É  Æ  à ¥  À  É  Æ  Ì  ¼  À  ¥  À  Ö  À  Ä  ª  À  «  Á  À  É  É  Æ  ¼  À  ¥  À  Ö  À  Ä  ª  À  / PÁ£ÀÆ£ÀÄ                                  PÀæªÀÄ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ/²PÉëUÉƼÀ¥ÀnÖgÀĪÀ        CxÀªÁ E¤ßvÀgÀ      ¸ÀªÀiÁd      ¨Á»gÀ      QæAiÉÄAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎArgÀĪÀ   ¯ÉÃRPÀgÀÄ   ±ÉæõÀ×   ¯ÉÃRPÀ   ¥Àæ±À¹ÛUÉ C£ÀºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. MAzÀÄ   ªÉÃ¼É   ¯ÉÃRPÀgÀÄ   ¥Àæ±À¹ÛUÉ   DAiÉÄÌAiÀiÁV CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ    ¥ÀæPÀn¹zÀ    £ÀAvÀgÀ    ¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÉÄîÌAqÀ      C£ÀºÀðvÉ      ºÉÆA¢gÀĪÀ      §UÉÎ w½zÀħAzÀgÉ       CAvÀªÀjUÉ       ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. F   ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ   ¥Á«vÀæöåvÉAiÀÄ£ÀÄß   PÁ¥ÁqÀĪÀ°è ¯ÉÃRPÀgÀÄ        ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.        AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀiÁzÀ       ¥Àæ¨sÁªÀ/ªÀÄzsÀå¹ÛPÉ       ªÀ»¸ÀĪÀ ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß    AiÀiÁªÀÅzÉà    ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É    E®èzÉ C£ÀºÀðUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ «zsÁ£À ¯ÉÃRPÀgÀÄ    CfðAiÉÆA¢UÉ    ¥ÀĸÀÛPÀzÀ    £Á®ÄÌ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß     CPÁqÉ«ÄAiÀÄ     F     PɼÀPÀAqÀ «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ: ¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ      «eÁÕ£À      ªÀÄvÀÄÛ      vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä,   ªÉÄÃdgï   ¸ÀA¢Ã¥ï   G¤ßPÀȵÀÚ£ï gÀ¸ÉÛ,     vÉÆÃlUÁjPÉ     «eÁÕ£ÀUÀ¼À     PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt,     zÉÆqÀبÉlÖºÀ½î     §qÁªÀuÉ     §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ    ºÀwÛgÀ,    «zÁågÀtå¥ÀÄgÀ    ¥ÉÆøïÖ, AiÀÄ®ºÀAPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 097.

¥Àæ±À¹Û

¥Àæ±À¹ÛUÉ     PÀȶ,     «eÁÕ£À,     vÀAvÀæeÁÕ£À     ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ         «µÀAiÀÄUÀ¼À°è         PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ   ¯ÉÃRPÀjUÉ   MAzÀÄ   ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹    ¸À£Áä£À    ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.    C®èzÉ, DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ     ¥Àæwà     ¯ÉÃRPÀjUÉ     gÀÆ.     25 ¸Á«gÀUÀ¼À   ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ   ºÁUÀÆ   ¥Àæ±À¹Û   ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤Ãr UËgÀ«¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
±ÉæõÀ× ¯ÉÃRPÀ ¥Àæ±À¹Û 2016-’17
qÁ ¥Á®ºÀ½î «±Àé£Áxï
¥ÀĸÀÛPÀ: ±ÀvÀªÀiÁ£À¥ÀÄgÀĵÀ L£ï¸ÉÖöÊ£ï
¥ÀĸÀÛPÀ:gÀ¸ÁAiÀÄ£À «eÁÕ£À ¨É¼ÉzÀ zÁj
¥ÉÆæ. Dgï. ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï
qÁ. ©. J¸ï. eÉÊ¥ÀæPÁ±ï
qÁ J J¸ï PÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä
¥ÀĸÀÛPÀ: CAvÀdð® §¼ÀPÉ
qÁ ²æäªÁ¸À PÀQ̯ÁèAiÀÄ ¨ÉëAeÉ
qÁ £ÁUÉñï PÀĪÀiÁgï f gÁªï
¥ÀĸÀÛPÀ: DgÉÆÃUÀå D±ÀAiÀÄ
¥ÀĸÀÛPÀ: ªÀÄgÀuÉÆÃvÀÛgÀ ±ÀªÀ¥ÀjÃPÉë
±ÉæõÀ× ¯ÉÃRPÀ: «eÁÕ£À 1
±ÉæõÀ× ¯ÉÃRPÀ: ªÉÊzsÀåQÃAiÀÄ 1
±ÉæõÀ× ¯ÉÃRPÀ: ªÉÊzsÀåQÃAiÀÄ 2
±ÉæõÀ× ¯ÉÃRPÀ: PÀȶ
±ÉæõÀ× ¯ÉÃRPÀ: «eÁÕ£À 2
PÀȶ, «eÁÕ£À, vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è ‘±ÉæõÀ× ¯ÉÃRPÀ ¥Àæ±À¹Û’
Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ : d£ÀªÀj 5, 2019, ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30gÉƼÀUÉ

GzÉÝñÀ

PÀ£ÀßqÀzÀ°è   «eÁÕ£À   «µÀAiÀÄzÀ   ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À   §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß   ¥ÉÆæÃvÁ컸À®Ä ºÁUÀÆ    PÀ£ÀßqÀzÀ°è    «eÁÕ£ÀzÀ    ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ    ºÉZÀÄÑ    ºÉZÁÑV    ºÉÆgÀ§gÀ®Ä C£ÀĪÀÅ   ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ   ¸À®ÄªÁV   PÀ£ÁðlPÀ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«ÄAiÀÄ     ªÀw¬ÄAzÀ     2009-10£Éà     ¸Á°¤AzÀ     PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß   ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ   ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß   UÀÄgÀÄw¹   '±ÉæõÀ×   ¯ÉÃRPÀ'   gÁdå ªÀÄlÖzÀ   ¥Àæ±À¹Û   ªÀÄvÀÄÛ   ¸À£Áä£À   ¤Ãr   UËgÀ«¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.   F   ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß 2    ªÀµÀðUÀ½UÉ    MAzÀÄ    ¨Áj    ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.    ªÀÄÄA¢£À    ¥Àæ±À¹ÛUÉ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ£ÀÄß K¥Àæ¯ï 2018gÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

CºÀðvÉ

d£ÀªÀj    2017    jAzÀ    r¸ÉA§gï    2018    gÉƼÀUÉ    ªÉÄîÌAqÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è   PÀ£ÀßqÀzÀ°è   ¥ÀæPÀlUÉÆAqÀ   ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß   F   ¥Àæ±À¹ÛUÉ ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà   vÀgÀUÀw,   ¥ÀzÀ«-¥ÀƪÀð,   ¥ÀzÀ«,   ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ   ¥ÀzÀ« CxÀªÁ    E¤ßvÀgÀ    AiÀiÁªÀÅzÉà    PÉÆøïðUÀ¼À    ¥ÀoÀå    ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ±À¹ÛUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. MAzÀÄ   «µÀAiÀÄzÀ°è   M§â   ¯ÉÃRPÀ   UÀjµÀ×   JgÀqÀÄ   ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß   ªÀiÁvÀæ ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ. F   »AzÉ   CPÁqɫĬÄAzÀ   AiÀiÁªÀÅzÉà   «µÀAiÀÄzÀ°è   ±ÉæõÀ×   ¯ÉÃRPÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. C¥ÀgÁzsÀ                                              »£É߯ÉAiÀÄ°è DgÉÆÃ¥ÀPÉÆ̼À¥ÀnÖgÀĪÀ/«ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥ÀnÖgÀĪÀ/PÁ£ÀÆ£ÀÄ       PÀæªÀÄ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ/²PÉëUÉƼÀ¥ÀnÖgÀĪÀ     CxÀªÁ     E¤ßvÀgÀ     ¸ÀªÀiÁd ¨Á»gÀ    QæAiÉÄAiÀÄ°è    ¥Á¯ÉÆÎArgÀĪÀ    ¯ÉÃRPÀgÀÄ    ±ÉæõÀ×    ¯ÉÃRPÀ ¥Àæ±À¹ÛUÉ C£ÀºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. MAzÀÄ    ªÉÃ¼É    ¯ÉÃRPÀgÀÄ    ¥Àæ±À¹ÛUÉ    DAiÉÄÌAiÀiÁV    CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ ¥ÀæPÀn¹zÀ   £ÀAvÀgÀ   ¯ÉÃRPÀgÀÄ   ªÉÄîÌAqÀ   C£ÀºÀðvÉ   ºÉÆA¢gÀĪÀ   §UÉÎ w½zÀħAzÀgÉ CAvÀªÀjUÉ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. F     ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ     ¥Á«vÀæöåvÉAiÀÄ£ÀÄß     PÁ¥ÁqÀĪÀ°è     ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ.     AiÀiÁªÀÅzÉà     jÃwAiÀiÁzÀ     ¥Àæ¨sÁªÀ/ªÀÄzsÀå¹ÛPÉ ªÀ»¸ÀĪÀ      ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß      AiÀiÁªÀÅzÉà      ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É      E®èzÉ C£ÀºÀðUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ «zsÁ£À ¯ÉÃRPÀgÀÄ     CfðAiÉÆA¢UÉ     ¥ÀĸÀÛPÀzÀ     £Á®ÄÌ     ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß CPÁqÉ«ÄAiÀÄ F PɼÀPÀAqÀ «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ: ¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ    «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    CPÁqÉ«Ä,    ªÉÄÃdgï ¸ÀA¢Ã¥ï   G¤ßPÀȵÀÚ£ï   gÀ¸ÉÛ,   vÉÆÃlUÁjPÉ   «eÁÕ£ÀUÀ¼À   PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt,    zÉÆqÀبÉlÖºÀ½î    §qÁªÀuÉ    §¸ï    ¤¯ÁÝtzÀ    ºÀwÛgÀ, «zÁågÀtå¥ÀÄgÀ    ¥ÉÆøïÖ,    AiÀÄ®ºÀAPÀ,    ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ    -    560 097.

¥Àæ±À¹Û

¥Àæ±À¹ÛUÉ   PÀȶ,   «eÁÕ£À,   vÀAvÀæeÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ   «µÀAiÀÄUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ   ¯ÉÃRPÀjUÉ   MAzÀÄ   ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß   K¥Àðr¹   ¸À£Áä£À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.   C®èzÉ,   DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ   ¥Àæwà   ¯ÉÃRPÀjUÉ   gÀÆ.   25 ¸Á«gÀUÀ¼À      ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ      ºÁUÀÆ      ¥Àæ±À¹Û      ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß      ¤Ãr UËgÀ«¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
±ÉæõÀ× ¯ÉÃRPÀ ¥Àæ±À¹Û 2016-’17
qÁ ¥Á®ºÀ½î «±Àé£Áxï
¥ÀĸÀÛPÀ: ±ÀvÀªÀiÁ£À¥ÀÄgÀĵÀ L£ï¸ÉÖöÊ£ï
¥ÀĸÀÛPÀ:gÀ¸ÁAiÀÄ£À «eÁÕ£À ¨É¼ÉzÀ zÁj
¥ÉÆæ. Dgï. ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï
qÁ. ©. J¸ï. eÉÊ¥ÀæPÁ±ï
qÁ J J¸ï PÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä
¥ÀĸÀÛPÀ: CAvÀdð® §¼ÀPÉ
qÁ ²æäªÁ¸À PÀQ̯ÁèAiÀÄ ¨ÉëAeÉ
qÁ £ÁUÉñï PÀĪÀiÁgï f gÁªï
¥ÀĸÀÛPÀ: DgÉÆÃUÀå D±ÀAiÀÄ
¥ÀĸÀÛPÀ: ªÀÄgÀuÉÆÃvÀÛgÀ ±ÀªÀ¥ÀjÃPÉë
±ÉæõÀ× ¯ÉÃRPÀ: «eÁÕ£À 1
±ÉæõÀ× ¯ÉÃRPÀ: ªÉÊzsÀåQÃAiÀÄ 1
±ÉæõÀ× ¯ÉÃRPÀ: ªÉÊzsÀåQÃAiÀÄ 2
±ÉæõÀ× ¯ÉÃRPÀ: PÀȶ
±ÉæõÀ× ¯ÉÃRPÀ: «eÁÕ£À 2
PÀȶ, «eÁÕ£À, vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è ‘±ÉæõÀ× ¯ÉÃRPÀ ¥Àæ±À¹Û’
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ : d£ÀªÀj 5, 2019, ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30gÉƼÀUÉ