ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   ²PÀëtPÉÌ   ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è   ²PÀëPÀgÀÄ   vÀªÀÄä   eÁÕ£À¥Àj¢üAiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛj¹PÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    PÉëÃvÀæzÀ¯ÁèUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ/D«PÁëgÀUÀ¼À      §UÉÎ      CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

F    PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß    «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À ¥ÀzÀ«        ²PÀëPÀgÀÄ        ªÀÄvÀÄÛ        ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyÃðUÀ½UÁV £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ «zsÁ£À D¸ÀPÀÛgÀÄ    Cfð    £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è    vÀªÀÄä «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß          ¨sÀwð          ªÀiÁr ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ       zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ «¨sÁUÀzÀ         CzsÀåPÀëgÀÄ/¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ /¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á   ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀ   ªÀÄÆ®PÀ       EªÉÄïïUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.
«eÁ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¸Ànð¦üPÉmï PÉÆøïð

D£ï ¯ÉÊ£ï £ÉÆAzÁªÀuÉ

D¸ÀPÀÛgÀÄ   D£ï   ¯ÉÊ£ï   ªÀÄÆ®PÀ   £ÉÆAzÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÁVzÉ.
»A¢£À PÉÆøïðUÀ¼ÀÄ

£ÉÆÃAzÁªÀuÉ

gÀÆ. 300/- £ÉÆÃAzÀt ±ÀĮ̪À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV F PɼÀPÀAqÀ ¨ÁåAPï SÁvÉUÉ ªÀUÁð»¸ÀĪÀÅzÀÄ: Bank Name : State Bank of India Address line 1 : NIT Layout Address line 2 : Vidyaranyapura Address line 3 : Bengaluru – 560 097 Beneficiary A/c Name : Karnataka Science and Technology Academy Bank Account Number : 64001018807 IFSC Code : SBIN0009045 D¸ÀPÀÛgÀÄ   vÁªÀÅ   ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀ   §UÉÎ   EªÉÄÃ¯ï   kstatraining@gmail.com    ªÀÄÆ®PÀ   £ÉÆÃAzÀt   Cfð   ªÀÄvÀÄÛ   £ÉÆÃAzÀt ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¹gÀĪÀ transaction no £ÀÄß  PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.
J¤égÁ£ÉäAl¯ï EA¥ÁåPïÖ C¸É¸ÉäAmï PÁAiÀiÁðUÁgÀ --- ¥sɧæªÀj 7 jAzÀ 9,  2019 ---
GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    ²PÀëtPÉÌ    ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ    «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ²PÀëPÀgÀÄ     vÀªÀÄä     eÁÕ£À¥Àj¢üAiÀÄ£ÀÄß     «¸ÀÛj¹PÉƼÀî®Ä     C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À          ªÀÄvÀÄÛ          vÀAvÀæeÁÕ£À          PÉëÃvÀæzÀ¯ÁèUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ/D«PÁëgÀUÀ¼À §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

F   PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   ¥ÀzÀ«   ²PÀëPÀgÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyÃðUÀ½UÁV £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ «zsÁ£À D¸ÀPÀÛgÀÄ    Cfð    £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è    vÀªÀÄä «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß          ¨sÀwð          ªÀiÁr ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ       zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ «¨sÁUÀzÀ         CzsÀåPÀëgÀÄ/¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ /¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á   ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀ   ªÀÄÆ®PÀ       EªÉÄïïUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ.
«eÁ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¸Ànð¦üPÉmï PÉÆøïð
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä

D£ï ¯ÉÊ£ï £ÉÆAzÁªÀuÉ

D¸ÀPÀÛgÀÄ   D£ï   ¯ÉÊ£ï   ªÀÄÆ®PÀ   £ÉÆAzÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÁVzÉ.
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¥ÀzÀÞw ºÁUÀÆ zÀvÁÛA±À «±ÉèõÀuÉAiÀÄ°è ¸ÀASÁå±Á¸ÀÛçzÀ §¼ÀPÉ --- d£ÀªÀj 2 jAzÀ 4,  2019 ---