GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ

«zÁåyðUÀ¼ÀÄ,   ²PÀëPÀgÀÄ,   CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,   C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ   ºÁUÀÆ   D¸ÀPÀÛ   d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è      «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ «zÁåyðUÀ¼À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
11£Éà ªÁ¶ðPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä ¸ÀªÉÄäüÀ£À CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ   gÁdå   ªÀÄlÖzÀ   ªÁ¶ðPÀ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   ¥ÀæzsÁ£À   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß   ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è   DAiÉÆÃf¸ÀÄwÛzÉ.   JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è   ±ÉæõÀ×   «eÁ¤UÀ¼ÀÄ,   vÀAvÀæeÁÕ¤UÀ¼ÀÄ,   GzÀå«ÄUÀ½AzÀ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   ªÀÄÄAZÀÄt   «µÀAiÀÄUÀ¼À°è DºÁé¤vÀ    G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß    K¥Àðr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.    C®èzÉ,    «zÁåyðUÀ¼ÀÄ,        «eÁÕ£À    CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,    «eÁÕ£À    §gÀºÀUÁgÀgÀÄ/ ¸ÀAªÀºÀ£ÀPÁgÀgÀÄ, J£ïfM/¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ D¸ÀPÀÛjUÉ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ
F    ªÀµÀðzÀ    ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß    ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è    J£ï.JA.PÉ.Dgï.«    PÁ¯ÉÃf£À    ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è    DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.    ºÉaÑ£À    «ªÀgÀUÀ½UÉ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï «ÃQë¹.
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä

GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ

«zÁåyðUÀ¼ÀÄ,        ²PÀëPÀgÀÄ,        CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ   ºÁUÀÆ   D¸ÀPÀÛ   d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è     «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À   ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À   §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À     ²PÀët     ªÀÄvÀÄÛ     ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À   ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ «zÁåyðUÀ¼À°è   ªÉÊeÁÕ¤PÀ   ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ
11£Éà ªÁ¶ðPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä ¸ÀªÉÄäüÀ£À CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ   gÁdå   ªÀÄlÖzÀ   ªÁ¶ðPÀ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À    ¥ÀæzsÁ£À    ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß    ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è DAiÉÆÃf¸ÀÄwÛzÉ.   JgÀqÀÄ   ¢£ÀUÀ¼À   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è   ±ÉæõÀ× «eÁ¤UÀ¼ÀÄ,   vÀAvÀæeÁÕ¤UÀ¼ÀÄ,   GzÀå«ÄUÀ½AzÀ   «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   ªÀÄÄAZÀÄt   «µÀAiÀÄUÀ¼À°è   DºÁé¤vÀ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß       K¥Àðr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.       C®èzÉ, «zÁåyðUÀ¼ÀÄ,          «eÁÕ£À     CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,     «eÁÕ£À §gÀºÀUÁgÀgÀÄ/    ¸ÀAªÀºÀ£ÀPÁgÀgÀÄ,    J£ïfM/¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    EvÀgÉ    D¸ÀPÀÛjUÉ    ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ
F       ªÀµÀðzÀ       ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß       ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è J£ï.JA.PÉ.Dgï.«        PÁ¯ÉÃf£À        ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.    ºÉaÑ£À    «ªÀgÀUÀ½UÉ    ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï «ÃQë¹.