GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ

«zÁåyðUÀ¼ÀÄ,   ²PÀëPÀgÀÄ,   CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,   C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ   ºÁUÀÆ   D¸ÀPÀÛ   d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è      «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ «zÁåyðUÀ¼À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
11£Éà ªÁ¶ðPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä ¸ÀªÉÄäüÀ£À CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ   gÁdå   ªÀÄlÖzÀ   ªÁ¶ðPÀ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   ¥ÀæzsÁ£À   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß   ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è   DAiÉÆÃf¸ÀÄwÛzÉ.   JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è   ±ÉæõÀ×   «eÁ¤UÀ¼ÀÄ,   vÀAvÀæeÁÕ¤UÀ¼ÀÄ,   GzÀå«ÄUÀ½AzÀ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   ªÀÄÄAZÀÄt   «µÀAiÀÄUÀ¼À°è DºÁé¤vÀ    G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß    K¥Àðr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.    C®èzÉ,    «zÁåyðUÀ¼ÀÄ,        «eÁÕ£À    CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,    «eÁÕ£À    §gÀºÀUÁgÀgÀÄ/ ¸ÀAªÀºÀ£ÀPÁgÀgÀÄ, J£ïfM/¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ D¸ÀPÀÛjUÉ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ
¥Àæ¸ÀPÀÛ   DyðPÀ   ªÀµÀðzÀ   2018gÀ   £ÀªÉA§gï   2019gÀ   d£ÀªÀj   CªÀ¢üAiÀÄ°è   JgÀqÀÄ   ¢£ÀUÀ¼À   PÁ®   AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ   MAzÀÄ   ²PÀët   ¸ÀA¸ÉÜ   / «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ   ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ   CPÁqÉ«ÄAiÀÄ      ºÀ£ÉÆßAzÀ£Éà   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß   DAiÉÆÃf¸À®Ä   GzÉÝò¹zÉ.   F   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À®Ä   D¸ÀQÛAiÀÄļÀî   ²PÀët   ¸ÀA¸ÉÜ   /   «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ   ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß   ¢£ÁAPÀ   31£Éà   ªÉÄà   2018gÉƼÀUÉ   (UÀÄgÀĪÁgÀ) ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ.    ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ    DAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ    §UÉÎ    «¸ÀÛøvÀ    ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ°è    ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ,    F    »AzÉ    CPÁqÉ«ÄAiÀÄ    ªÁ¶ðPÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆnÖ®èzÀ ¸ÀA¸ÉÜ/ «±Àé«zÁ央AiÀÄPÉÌ ªÉÆzÀ® DzsÀåvÉ.
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä

GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ

«zÁåyðUÀ¼ÀÄ,        ²PÀëPÀgÀÄ,        CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ, C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ    ºÁUÀÆ    D¸ÀPÀÛ    d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è      «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À   ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À   §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À      ²PÀët      ªÀÄvÀÄÛ      ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À    ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ «zÁåyðUÀ¼À°è    ªÉÊeÁÕ¤PÀ    ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ
11£Éà ªÁ¶ðPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä ¸ÀªÉÄäüÀ£À CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ   gÁdå   ªÀÄlÖzÀ   ªÁ¶ðPÀ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À    ¥ÀæzsÁ£À    ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß    ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è DAiÉÆÃf¸ÀÄwÛzÉ.   JgÀqÀÄ   ¢£ÀUÀ¼À   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è   ±ÉæõÀ× «eÁ¤UÀ¼ÀÄ,   vÀAvÀæeÁÕ¤UÀ¼ÀÄ,   GzÀå«ÄUÀ½AzÀ   «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   ªÀÄÄAZÀÄt   «µÀAiÀÄUÀ¼À°è   DºÁé¤vÀ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß       K¥Àðr¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.       C®èzÉ, «zÁåyðUÀ¼ÀÄ,          «eÁÕ£À     CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,     «eÁÕ£À §gÀºÀUÁgÀgÀÄ/    ¸ÀAªÀºÀ£ÀPÁgÀgÀÄ,    J£ïfM/¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    EvÀgÉ    D¸ÀPÀÛjUÉ    ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ
¥Àæ¸ÀPÀÛ    DyðPÀ    ªÀµÀðzÀ    2018gÀ    £ÀªÉA§gï    2019gÀ d£ÀªÀj      CªÀ¢üAiÀÄ°è      JgÀqÀÄ      ¢£ÀUÀ¼À      PÁ® AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ   MAzÀÄ   ²PÀët   ¸ÀA¸ÉÜ   /   «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ     CPÁqÉ«ÄAiÀÄ          ºÀ£ÉÆßAzÀ£Éà ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß      DAiÉÆÃf¸À®Ä      GzÉÝò¹zÉ.      F ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß   DAiÉÆÃf¸À®Ä   D¸ÀQÛAiÀÄļÀî   ²PÀët   ¸ÀA¸ÉÜ /   «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ   ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß   ¢£ÁAPÀ   31£Éà ªÉÄà     2018gÉƼÀUÉ     (UÀÄgÀĪÁgÀ)     ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ        DAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ        §UÉÎ        «¸ÀÛøvÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ°è   ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ,   F   »AzÉ   CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ªÁ¶ðPÀ      ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß      £ÀqɹPÉÆnÖ®èzÀ      ¸ÀA¸ÉÜ/ «±Àé«zÁ央AiÀÄPÉÌ ªÉÆzÀ® DzsÀåvÉ.