£ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹

zÀÆgÀªÁtÂ

PÀbÉÃj: +91 080 29721550; ¥ÁåPïì: +91 080 29721550

CAZÉ

¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ð / ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä, ªÉÄÃdgï ¸ÀA¢Ã¥ï G¤ßPÀȵÀÚ£ï gÀ¸ÉÛ, vÉÆÃlUÁjPÉ «eÁÕ£ÀUÀ¼À PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, zÉÆqÀبÉlÖºÀ½î §qÁªÀuÉ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ, «zÁågÀtå¥ÀÄgÀ ¥ÉÆøïÖ, AiÀÄ®ºÀAPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 097. E ªÉÄïï : ksta.gok@gmail.com
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä

£ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹

zÀÆgÀªÁtÂ

PÀbÉÃj: +91 080 29721550; ¥ÁåPïì: +91 080 29721550

CAZÉ

¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ð / ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä, ªÉÄÃdgï ¸ÀA¢Ã¥ï G¤ßPÀȵÀÚ£ï gÀ¸ÉÛ, vÉÆÃlUÁjPÉ «eÁÕ£ÀUÀ¼À PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, zÉÆqÀبÉlÖºÀ½î §qÁªÀuÉ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ, «zÁågÀtå¥ÀÄgÀ ¥ÉÆøïÖ, AiÀÄ®ºÀAPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 097. E ªÉÄïï : ksta.gok@gmail.com
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä