ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä

GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ

«zÁåyðUÀ¼À°è   ªÉÊeÁÕ¤PÀ   ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæZÀ°vÀ      ªÉÊeÁÕ¤PÀ      «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À      §UÉÎ «zÁåyðUÀ¼À°è   ºÁUÀÆ   d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è   ºÉaÑ£À CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. «zÁåyðUÀ¼À°è     ªÉÊeÁÕ¤PÀ     aAvÀ£É     ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ       ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ       ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À   ªÉʲµÀÖöåvÉ   ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæZÀÄgÀ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

F   PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß   ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è   CPÁqÉ«Ä PÀbÉÃjAiÀÄ°è    £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.    gÁdåzÀ    EvÀgÉ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è     ¥ÀzÀ«     «eÁÕ£À     ªÀÄvÀÄÛ     vÀAvÀæeÁÕ£À PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À                        ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. vÀdÕgÀÄ/«eÁÕ¤UÀ½AzÀ        PÉÃAzÀæ        «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ    JgÀqÀÄ    «±ÉõÀ    G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÉÃAzÀæ   «µÀAiÀÄPÉÌ   ¸ÀA§A¢ü¹zÀ   ªÀiÁzÀj   vÀAiÀiÁjPÉ, ¥Àæ§AzsÀ,     gÀ¸À¥Àæ±Éß     ªÀÄÄAvÁzÀ     ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¹    «eÉÃvÀjUÉ    PɼÀPÀAqÀAvÉ    §ºÀĪÀiÁ£À ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ: o ¥ÀæxÀªÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À - gÀÆ. 5000/- o JgÀqÀ£ÉAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À - gÀÆ. 3000/ o vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À - gÀÆ. 2000/-
±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢ÞUÁV «±Àé «eÁÕ£À ¢£ÁZÀgÀuÉ- 2018 --- £ÀªÉA§gï  13, 2018 ---  ¥ÀzÀ« «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ EAf¤AiÀÄjAUï «zÁåyðUÀ½UÉ gÀ¸À¥Àæ±Éß (°TvÀ), avÀæPÀ¯É, ZÀZÁð ¸ÀàzsÉð ªÀÄvÀÄÛ D±ÀĨsÁµÀt ¸ÀàzsÉÃð                                                         
«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¢£ÁZÀgÀuÉ
¸ÀܼÀ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä, ªÉÄÃdgï ¸ÀA¢Ã¥ï G¤ßPÀȵÀÚ£ï gÀ¸ÉÛ, vÉÆÃlUÁjPÉ «eÁÕ£ÀUÀ¼À PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, zÉÆqÀبÉlÖºÀ½î §qÁªÀuÉ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ, «zÁågÀtå¥ÀÄgÀ ¥ÉÆøïÖ, AiÀÄ®ºÀAPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 097
¸ÀàzsÉðAiÀÄ ¢£ÁAPÀ  : 13.11.2018 (ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ)
«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¢£ÁZÀgÀuÉ
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢ÞUÁV «±Àé «eÁÕ£À ¢£ÁZÀgÀuÉ- 2018 --- £ÀªÉA§gï  13, 2018 ---  ¥ÀzÀ« «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ EAf¤AiÀÄjAUï «zÁåyðUÀ½UÉ gÀ¸À¥Àæ±Éß (°TvÀ), avÀæPÀ¯É, ZÀZÁð ¸ÀàzsÉð ªÀÄvÀÄÛ D±ÀĨsÁµÀt ¸ÀàzsÉÃð                                                         
¸ÀܼÀ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä, ªÉÄÃdgï ¸ÀA¢Ã¥ï G¤ßPÀȵÀÚ£ï gÀ¸ÉÛ, vÉÆÃlUÁjPÉ «eÁÕ£ÀUÀ¼À PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, zÉÆqÀبÉlÖºÀ½î §qÁªÀuÉ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ, «zÁågÀtå¥ÀÄgÀ ¥ÉÆøïÖ, AiÀÄ®ºÀAPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 097
¸ÀàzsÉðAiÀÄ ¢£ÁAPÀ  : 13.11.2018 (ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ)
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ PÉʦr