ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä

GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ

«zÁåyðUÀ¼À°è   ªÉÊeÁÕ¤PÀ   ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæZÀ°vÀ      ªÉÊeÁÕ¤PÀ      «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À      §UÉÎ «zÁåyðUÀ¼À°è   ºÁUÀÆ   d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è   ºÉaÑ£À CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. «zÁåyðUÀ¼À°è     ªÉÊeÁÕ¤PÀ     aAvÀ£É     ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ       ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ       ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À   ªÉʲµÀÖöåvÉ   ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæZÀÄgÀ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

F   PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß   ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è   CPÁqÉ«Ä PÀbÉÃjAiÀÄ°è    £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.    gÁdåzÀ    EvÀgÉ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è     ¥ÀzÀ«     «eÁÕ£À     ªÀÄvÀÄÛ     vÀAvÀæeÁÕ£À PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À                        ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. vÀdÕgÀÄ/«eÁÕ¤UÀ½AzÀ        PÉÃAzÀæ        «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ    JgÀqÀÄ    «±ÉõÀ    G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÉÃAzÀæ   «µÀAiÀÄPÉÌ   ¸ÀA§A¢ü¹zÀ   ªÀiÁzÀj   vÀAiÀiÁjPÉ, ¥Àæ§AzsÀ,     gÀ¸À¥Àæ±Éß     ªÀÄÄAvÁzÀ     ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¹    «eÉÃvÀjUÉ    PɼÀPÀAqÀAvÉ    §ºÀĪÀiÁ£À ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ: o ¥ÀæxÀªÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À - gÀÆ. 3000/- o JgÀqÀ£ÉAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À - gÀÆ. 2000/ o vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À - gÀÆ. 1000/-
CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ fêÀ ªÉÊ«zsÀåvÉ ¢£ÁZÀgÀuÉ-2018 ¥ËæqsÀ±Á¯Á «zÁåyðUÀ½UÉ ¥Àæ§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ avÀæPÀ¯É ¸ÀàzsÉð ¸ÀàzsÉðAiÀÄ ¢£ÁAPÀ  : 17.05.2018 (UÀÄgÀĪÁgÀ) ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ    : ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ËæqsÀ±Á¯Á «zÁåyðUÀ¼ÀÄ                                                         
«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¢£ÁZÀgÀuÉ
CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ fêÀ ªÉÊ«zsÀåvÉ ¢£ÁZÀgÀuÉ-2018 ¥ËæqsÀ±Á¯Á «zÁåyðUÀ½UÉ ¥Àæ§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ avÀæPÀ¯É ¸ÀàzsÉð
CPÁqÉ«ÄAiÀÄ   ªÀw¬ÄAzÀ   ¥Àæw   ªÀµÀðzÀAvÉ   2018-19£Éà   ¸Á°£À°èAiÀÄÆ   ¸ÀºÀ ««zsÀ     gÁ¶ÖçÃAiÀÄ     ªÀÄvÀÄÛ     CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ     ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß     ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è CPÁqÉ«ÄAiÀÄ   PÀbÉÃjAiÀÄ°è   ºÁUÀÆ   gÁdåzÀ   E¤ßvÀgÉ   ¸ÀܼÀUÀ¼À°è   «eÁÕ£À   ¥ÀzÀ« ªÀÄvÀÄÛ   vÁAwæPÀ   PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À   ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è   DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.   CzÀgÀAvÉ, CPÁqÉ«ÄAiÀÄ       PÀbÉÃjAiÀÄ°è       CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ       fêÀ       ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß   2018gÀ    ªÉÄà    22    gÀAzÀÄ   DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ,   F   ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 2018gÀ   ªÉÄà   17   gÀAzÀÄ    ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ   £ÀUÀgÀ   ªÀÄvÀÄÛ   ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ   UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À   ¥ËæqsÀ±Á¯Á   «zÁåyðUÀ½UÁV   ¥Àæ§AzsÀ   ªÀÄvÀÄÛ   avÀæPÀ¯É   ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ .   F   ¸ÀàzsÉðAiÀÄ   ¸ÀܼÀ,   CºÀðvÉ,   ¤AiÀĪÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwªÉ:
¥Àæ§AzsÀ ¸ÀàzsÉð (PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµï) ¨É½îUÉÎ 11:00-12:00 UÀAmÉ; ¢£ÁAPÀ: 17.05.2018
²Ã¶ðPÉ : ¸ÀĹÜgÀ C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ ªÉÊ«zsÀåvÉ «Äw : 1000 ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¹Ã«ÄvÀ ¸ÀàzsÉð : PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµï£À°è ¥ÀævÉåÃPÀ ¸ÀàzsÉð ¸ÀªÀÄAiÀÄ : ªÉÄà 17, 2018gÀ ¨É¼ÀUÉÎ 11:00 jAzÀ 12:00 (PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèõï) CºÀðvÉ : ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ËæqsÀ±Á¯Á «zÁåyðUÀ¼ÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À : wÃ¥ÀÄðUÁgÀgÀÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀ GvÀÛªÀÄ ¥Àæ§AzsÀPÉÌ ¥ÀæxÀªÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À   gÀÆ. 3,000/-, ¢éwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À gÀÆ. 2,000/- ªÀÄvÀÄÛ    vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À (JgÀqÀÄ) gÀÆ. 1,000/- PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ   EAVèµï£À°è ¥ÀævÉåÃPÀªÁV §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ : ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ J¯Áè ¸Àà¢üðUÀ½UÉ ¥ÀæªÀiÁt   ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¸ÀܼÀ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä, «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À E¯ÁSÉ, «eÁÕ£À ¨sÀªÀ£À  (©.J¸ï.J£ï.J¯ï D¦üøï JzÀÄgÀÄ), 21£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, §£À±ÀAPÀj 2£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560070
avÀæPÀ¯É ¸ÀàzsÉð ªÀÄzsÁåºÀß 2:00-3:00 UÀAmÉ; ¢£ÁAPÀ: 02.06.2018
²Ã¶ðPÉ : ¸ÀĹÜgÀ C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ ªÉÊ«zsÀåvÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ : ªÉÄà 17, 2018gÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 jAzÀ 3:00 CºÀðvÉ : ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ËæqsÀ±Á¯Á «zÁåyðUÀ¼ÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À : wÃ¥ÀÄðUÁgÀgÀÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀ GvÀÛªÀÄ avÀæPÀ¯ÉUÉ ¥ÀæxÀªÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À   gÀÆ. 3,000/-, ¢éwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À gÀÆ. 2,000/- ªÀÄvÀÄÛ    vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À (JgÀqÀÄ) gÀÆ. 1,000/-. ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ: ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ J¯Áè ¸Àà¢üðUÀ½UÉ ¥ÀæªÀiÁt   ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¤AiÀĪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¨sÁUÀzÀ ¥ËæqsÀ±Á¯Á «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀàzsÉðUÉ 120 ¥ËæqsÀ±Á¯Á «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ªÉÆzÀ®Ä £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹zÀªÀjUÉ DzÀåvÉ CPÁqɫĬÄAzÀ ¥Àæ§AzsÀ §gÉAiÀÄ®Ä ¥ÉÃ¥ÀgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, EvÀgÉ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼Éà vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. fvÀæPÀ¯É ¸ÀàzsÉðUÉ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀÅzÀÄ (qÁæ¬ÄAUï ²Ãmï, ¥É¤ì¯ï, §tÚ, ¸ÉÌZï ¥É£ÀÄß, EvÁå¢) D¸ÀPÀÛ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ D£ï ¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ¸Áàmï £ÉÆÃAzÀtÂUÉ CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è. £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀàzsÉð ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ CzsÀð UÀAmÉ ªÉÆzÀ®Ä ºÁdjgÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆμÀî®Ä UÀÄgÀÄw£À aÃn PÀqÁØAiÀÄ. ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¥ËæqsÀ±Á¯É «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ, 2018-19£Éà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è 8£ÉÃ, 9£Éà ªÀÄvÀÄÛ 10£Éà vÀgÀUÀwUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ EwÛÃZÉUÉ 10£Éà vÀgÀUÀw ¥Á¸ÁV ¦.AiÀÄÄ.¹.  ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVgÀĪÀ/AiÀiÁUÀ°gÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ  ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀAw®è. «eÉÃvÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 22.05.2018gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ fêÀ ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è §ºÀĪÀiÁ£À «vÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 
«±Àé ¸ÁUÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ-2018 --- dÆ£ï 8, 2018 ---  ¥ÀzÀ«¥ÀƪÀð «eÁÕ£À «zÁåyðUÀ½UÉ ¥Àæ§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ avÀæPÀ¯É ¸ÀàzsÉð
«±Àé ¸ÁUÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ-2018 ¥ÀzÀ«¥ÀƪÀð «eÁÕ£À «zÁåyðUÀ½UÉ ¥Àæ§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ avÀæPÀ¯É ¸ÀàzsÉð
¥Àæ§AzsÀ ¸ÀàzsÉð (PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµï) ¨É½îUÉÎ 11:00-12:00 UÀAmÉ; ¢£ÁAPÀ: 02.06.2018  
²Ã¶ðPÉ : DgÉÆÃUÀåzÁAiÀÄPÀ ¸ÁUÀgÀPÉÌ ¥Áè¹ÖPï ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt «Äw : 1000 ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¹Ã«ÄvÀ ¸ÀàzsÉð : PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµï£À°è ¥ÀævÉåÃPÀ ¸ÀàzsÉð ¸ÀªÀÄAiÀÄ : ªÉÄà 17, 2018gÀ ¨É¼ÀUÉÎ 11:00 jAzÀ 12:00 (PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèõï) CºÀðvÉ : ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ËæqsÀ±Á¯Á «zÁåyðUÀ¼ÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À : wÃ¥ÀÄðUÁgÀgÀÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀ GvÀÛªÀÄ ¥Àæ§AzsÀPÉÌ ¥ÀæxÀªÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À   gÀÆ. 3,000/-, ¢éwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À gÀÆ. 2,000/- ªÀÄvÀÄÛ    vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À (JgÀqÀÄ) gÀÆ. 1,000/- PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ   EAVèµï£À°è ¥ÀævÉåÃPÀªÁV §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ : ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ J¯Áè ¸Àà¢üðUÀ½UÉ ¥ÀæªÀiÁt   ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
avÀæPÀ¯É ¸ÀàzsÉð ªÀÄzsÁåºÀß 2:00-3:00 UÀAmÉ, ¢£ÁAPÀ: 02.06.2018
²Ã¶ðPÉ : DgÉÆÃUÀåzÁAiÀÄPÀ ¸ÁUÀgÀPÉÌ ¥Áè¹ÖPï ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ¸ÀªÀÄAiÀÄ : ªÉÄà 17, 2018gÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 jAzÀ 3:00 CºÀðvÉ : ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ËæqsÀ±Á¯Á «zÁåyðUÀ¼ÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À : wÃ¥ÀÄðUÁgÀgÀÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀ GvÀÛªÀÄ avÀæPÀ¯ÉUÉ ¥ÀæxÀªÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À   gÀÆ. 3,000/-, ¢éwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À gÀÆ. 2,000/- ªÀÄvÀÄÛ    vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À (JgÀqÀÄ) gÀÆ. 1,000/-. ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ : ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ J¯Áè ¸Àà¢üðUÀ½UÉ ¥ÀæªÀiÁt   ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¸ÀàzsÉðAiÀÄ ¢£ÁAPÀ  : 02.06.2018 (±À¤ªÁgÀ) ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ    : ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð «zÁåyðUÀ¼ÀÄ
¤AiÀĪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¨sÁUÀzÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð«zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀàzsÉðUÉ 120 «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ªÉÆzÀ®Ä £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹zÀªÀjUÉ DzÀåvÉ CPÁqɫĬÄAzÀ ¥Àæ§AzsÀ §gÉAiÀÄ®Ä ¥ÉÃ¥ÀgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, EvÀgÉ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼Éà vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. fvÀæPÀ¯É ¸ÀàzsÉðUÉ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀÅzÀÄ (qÁæ¬ÄAUï ²Ãmï, ¥É¤ì¯ï, §tÚ, ¸ÉÌZï ¥É£ÀÄß, EvÁå¢) D¸ÀPÀÛ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ D£ï ¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ¸Áàmï £ÉÆÃAzÀtÂUÉ CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è. £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀàzsÉð ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ CzsÀð UÀAmÉ ªÉÆzÀ®Ä ºÁdjgÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆμÀî®Ä UÀÄgÀÄw£À aÃn PÀqÁØAiÀÄ. ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¥ÀzÀ« «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ, 2018-19£Éà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è ªÉÆzÀ®£Éà ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÀzÀ« «¨sÁUÀPÉÌ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ. «eÉÃvÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 08.06.2018gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ «±Àé ¸ÁUÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è §ºÀĪÀiÁ£À «vÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 

GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ

«zÁåyðUÀ¼À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæZÀ°vÀ    ªÉÊeÁÕ¤PÀ    «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À    §UÉÎ    «zÁåyðUÀ¼À°è    ºÁUÀÆ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è ºÉaÑ£À CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. «zÁåyðUÀ¼À°è     ªÉÊeÁÕ¤PÀ     aAvÀ£É     ªÀÄvÀÄÛ     ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À   ªÉʲµÀÖöåvÉ   ªÀÄvÀÄÛ   ¥ÁæªÀÄÄRåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæZÀÄgÀ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

F    PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß    ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è    CPÁqÉ«Ä    PÀbÉÃjAiÀÄ°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.   gÁdåzÀ   EvÀgÉ   ¸ÀܼÀUÀ¼À°è   ¥ÀzÀ«   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. vÀdÕgÀÄ/«eÁÕ¤UÀ½AzÀ   PÉÃAzÀæ   «µÀAiÀÄPÉÌ   ¸ÀA§A¢ü¹zÀ   JgÀqÀÄ   «±ÉõÀ G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. PÉÃAzÀæ    «µÀAiÀÄPÉÌ    ¸ÀA§A¢ü¹zÀ    ªÀiÁzÀj    vÀAiÀiÁjPÉ,    ¥Àæ§AzsÀ, gÀ¸À¥Àæ±Éß   ªÀÄÄAvÁzÀ   ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß   K¥Àðr¹   «eÉÃvÀjUÉ   PɼÀPÀAqÀAvÉ §ºÀĪÀiÁ£À ºÁUÀÆ ¥Àæ±À¹Û ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ: o ¥ÀæxÀªÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À - gÀÆ. 3000/- o JgÀqÀ£ÉAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À - gÀÆ. 2000/ o vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À - gÀÆ. 1000/-
«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¢£ÁZÀgÀuÉ
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ fêÀ ªÉÊ«zsÀåvÉ ¢£ÁZÀgÀuÉ- 2018 ¥ËæqsÀ±Á¯Á «zÁåyðUÀ½UÉ ¥Àæ§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ avÀæPÀ¯É ¸ÀàzsÉð
CPÁqÉ«ÄAiÀÄ   ªÀw¬ÄAzÀ   ¥Àæw   ªÀµÀðzÀAvÉ   2018-19£Éà   ¸Á°£À°èAiÀÄÆ   ¸ÀºÀ ««zsÀ    gÁ¶ÖçÃAiÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ    ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß    ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è CPÁqÉ«ÄAiÀÄ    PÀbÉÃjAiÀÄ°è    ºÁUÀÆ    gÁdåzÀ    E¤ßvÀgÉ    ¸ÀܼÀUÀ¼À°è    «eÁÕ£À ¥ÀzÀ«   ªÀÄvÀÄÛ   vÁAwæPÀ   PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À   ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è   DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. CzÀgÀAvÉ,   CPÁqÉ«ÄAiÀÄ   PÀbÉÃjAiÀÄ°è   CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ   fêÀ   ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß   2018gÀ    ªÉÄà    22    gÀAzÀÄ   DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ,   F   ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 2018gÀ   ªÉÄà   17   gÀAzÀÄ    ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ   £ÀUÀgÀ   ªÀÄvÀÄÛ   ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ   UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À     ¥ËæqsÀ±Á¯Á     «zÁåyðUÀ½UÁV     ¥Àæ§AzsÀ     ªÀÄvÀÄÛ     avÀæPÀ¯É ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß   DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ .   F   ¸ÀàzsÉðAiÀÄ   ¸ÀܼÀ,   CºÀðvÉ,   ¤AiÀĪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀAqÀAwªÉ:
¥Àæ§AzsÀ ¸ÀàzsÉð (PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµï) ¨É½îUÉÎ 11:00-12:00 UÀAmÉ; ¢£ÁAPÀ: 17.05.2018
²Ã¶ðPÉ : ¸ÀĹÜgÀ C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ ªÉÊ«zsÀåvÉ «Äw : 1000 ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¹Ã«ÄvÀ ¸ÀàzsÉð : PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµï£À°è ¥ÀævÉåÃPÀ ¸ÀàzsÉð ¸ÀªÀÄAiÀÄ : ªÉÄà 17, 2018gÀ ¨É¼ÀUÉÎ 11:00 jAzÀ 12:00 (PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèõï) CºÀðvÉ : ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ËæqsÀ±Á¯Á «zÁåyðUÀ¼ÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À : wÃ¥ÀÄðUÁgÀgÀÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀ GvÀÛªÀÄ ¥Àæ§AzsÀPÉÌ ¥ÀæxÀªÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À   gÀÆ. 3,000/-, ¢éwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À gÀÆ. 2,000/- ªÀÄvÀÄÛ    vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À (JgÀqÀÄ) gÀÆ. 1,000/- PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ   EAVèµï£À°è ¥ÀævÉåÃPÀªÁV §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ : ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ J¯Áè ¸Àà¢üðUÀ½UÉ ¥ÀæªÀiÁt   ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¸ÀܼÀ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä, «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À E¯ÁSÉ, «eÁÕ£À ¨sÀªÀ£À  (©.J¸ï.J£ï.J¯ï D¦üøï JzÀÄgÀÄ), 21£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, §£À±ÀAPÀj 2£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560070
avÀæPÀ¯É ¸ÀàzsÉð ªÀÄzsÁåºÀß 2:00-3:00 UÀAmÉ; ¢£ÁAPÀ: 02.06.2018
²Ã¶ðPÉ : ¸ÀĹÜgÀ C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ ªÉÊ«zsÀåvÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ : ªÉÄà 17, 2018gÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 jAzÀ 3:00 CºÀðvÉ : ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ËæqsÀ±Á¯Á «zÁåyðUÀ¼ÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À : wÃ¥ÀÄðUÁgÀgÀÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀ GvÀÛªÀÄ avÀæPÀ¯ÉUÉ ¥ÀæxÀªÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À   gÀÆ. 3,000/-, ¢éwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À gÀÆ. 2,000/- ªÀÄvÀÄÛ    vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À (JgÀqÀÄ) gÀÆ. 1,000/-. ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ: ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ J¯Áè ¸Àà¢üðUÀ½UÉ ¥ÀæªÀiÁt   ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¤AiÀĪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¨sÁUÀzÀ ¥ËæqsÀ±Á¯Á «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀàzsÉðUÉ 120 ¥ËæqsÀ±Á¯Á «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ªÉÆzÀ®Ä £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹zÀªÀjUÉ DzÀåvÉ CPÁqɫĬÄAzÀ ¥Àæ§AzsÀ §gÉAiÀÄ®Ä ¥ÉÃ¥ÀgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, EvÀgÉ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼Éà vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. fvÀæPÀ¯É ¸ÀàzsÉðUÉ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀÅzÀÄ (qÁæ¬ÄAUï ²Ãmï, ¥É¤ì¯ï, §tÚ, ¸ÉÌZï ¥É£ÀÄß, EvÁå¢) D¸ÀPÀÛ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ D£ï ¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. ¸Áàmï £ÉÆÃAzÀtÂUÉ CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è. £ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀàzsÉð ¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ CzsÀð UÀAmÉ ªÉÆzÀ®Ä ºÁdjgÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆμÀî®Ä UÀÄgÀÄw£À aÃn PÀqÁØAiÀÄ. ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¥ËæqsÀ±Á¯É «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ, 2018-19£Éà ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ°è 8£ÉÃ, 9£Éà ªÀÄvÀÄÛ 10£Éà vÀgÀUÀwUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ EwÛÃZÉUÉ 10£Éà vÀgÀUÀw ¥Á¸ÁV  ¦.AiÀÄÄ.¹.  ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVgÀĪÀ/AiÀiÁUÀ°gÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ  ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀAw®è. «eÉÃvÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 22.05.2018gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ  fêÀ ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è §ºÀĪÀiÁ£À «vÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.