ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä

¥ÀæªÀÄÄR ¢£ÁAPÀUÀ¼ÀÄ

Cfð ¸À°è¸ÀÄ«PÉ DgÀA¨sÀ : r¸ÉA§gï  15, 2018

Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: ªÀiÁZïð 1, 2019

fäAiÀĸï M®A¦AiÀÄqï
fäAiÀÄ¸ï   M®A¦AiÀÄqï    MAzÀÄ   CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ   ªÀÄlÖzÀ   ¥Àj¸ÀgÀ   ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ   ¸ÀA§A¢ü¹zÀ   ¥ËæqsÀ±Á¯Á   ¥ÀjAiÉÆÃd£Á ¸ÀàzsÉðAiÀiÁVzÉ.   EzÀgÀ   ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀgÁzÀ   mÉgÁ   ¸ÉÊ£ïì   CAqï   JdÄPÉñÀ£ï   ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ   £ÀÆåAiÀiÁPïð£À   N¸ïªÉUÉÆà   £À°ègÀĪÀ ¸ÉÖÃmï   AiÀÄĤªÀð¹nAiÀĪÀgÀ   ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ   DAiÉÆÃf¹PÉÆAqÀÄ   §gÀÄwÛzÀÄÝ,   F   PɼÀPÀAqÀ   «µÀAiÀÄUÀ¼À°è   ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ PÉÃA¢æÃPÀÈvÀªÁVgÀĪÀ ¥ÀjAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀDUÀÄwÛzÉ : fäAiÀÄ¸ï   «eÁÕ£À fäAiÀÄ¸ï   zÀȱÀå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzÀ±ÀðPÀ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ fäAiÀÄ¸ï   ªÁå¥ÁgÀ fäAiÀÄ¸ï   ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ §gÀªÀtÂUÉ fäAiÀÄ¸ï   gÉÆèÉÆnPïì fäAiÀÄ¸ï  «eÁÕ£À fäAiÀÄ¸ï    «eÁÕ£À    ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è    F    PɼÀPÀAqÀ    AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ    «¨sÁUÀUÀ¼À°è    ªÉÊeÁÕ¤PÀ    «zsÁ£ÀzÀ    ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß «zÁåyðUÀ½AzÀ C¥ÉÃQë¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. «eÁÕ£À | ¥Àj¸ÀgÀ UÀÄt ªÀÄlÖ «eÁÕ£À | fêÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ fêÀªÉÊ«zsÀåvÉ «eÁÕ£À | ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ «eÁÕ£À | ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀ±Á¸ÀÛç ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ    fäAiÀÄ¸ï    ¥ÀjAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß    UÀjµÀ×    E§âgÀÄ    «zÁåyðUÀ¼ÀÄ    vÀAiÀiÁj¹    ªÀÄAr¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ¥ÀjAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß   ªÀiÁzÀj   ªÀÄÆ®PÀ   ªÀÄAr¹zÀgÉ   M¼ÉîAiÀÄzÀÄ,   DzÀgÉ   PÀqÁØAiÀĪÀ®è.   DzÁåUÀÆå,   zÀvÁÛA±À,   UÁæ¦üPïì, avÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÃSÁavÀæUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß CUÀvÀåªÁV ªÀÄAr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ http://geniusolympiad.org/index.php/categories/science fäAiÀÄ¸ï  zÀȱÀå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzÀ±ÀðPÀ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ F   ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è   ¥Àj¸ÀgÀ   ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼À   §UÉÎ   d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è£À   PÁ¼ÀfUÉ   MvÀÄÛ   PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß   ºÉÆA¢zÀÄÝ,   F   PɼÀPÀAqÀ   G¥À   «µÀAiÀÄUÀ¼À°è   ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß   £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.   «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß   PɼÀPÀAqÀ   °APï ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ fäAiÀĸï PÀ¯É: http://geniusolympiad.org/index.php/categories/vis-perf-arts/art fäAiÀĸÀAVÃvÀ : http://geniusolympiad.org/index.php/categories/vis-perf-arts/music fäAiÀÄ¸ï  §Äå¹£É¸ï ¥Àj¸ÀgÀzÀ   ªÀiË®åUÀ¼À   §UÉÎ   ªÁå¥ÁgÀ   ªÀÄvÀÛAiÀÄ   ªÀåªÀºÁgÀ   PÉëÃvÀæzÀ°è   eÁUÀÈw   ªÀÄÆr¸ÀĪÀ   ºÁUÀÆ   vÀªÀÄä   PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è   ¥Àj¸ÀgÀ   ªÀÄvÀÄÛ   ¸ÀªÀiÁdzÀ   §UÉÎ   ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ   GzÉÝñÀªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ   ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ   ºÀ¹gÀÄ   GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß    vÀgÀĪÀ    GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß,    ¸ÁªÀiÁfPÀ    dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄ£ÀÄß    ºÉÆA¢gÀĪÀ    §Äå¹£É¸ï    AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß    F ¸ÀàzÉðAiÀÄ°è   UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.   F   ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è   UÀjµÀ×   E§âgÀÄ   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ   §Äå¹£É¸ï   AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß   vÀAiÀiÁj¹ ªÀÄAr¸À§ºÀÄzÁVzÉ. http://geniusolympiad.org/index.php/categories/business fäAiÀÄ¸ï  ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ §gÀªÀtÂUÉ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ   ªÀÄÆ®PÀ   eÁUÀwPÀ   ¥Àj¸ÀgÀ   ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À   §UÉÎ   eÁUÀÈw   ªÀÄÆr¸ÀĪÀ   ªÀÄvÀÄÛ   CªÀÅUÀ¼À   ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À   §UÉÎ     PÁAiÉÆðãÀÄäRgÁUÀ®Ä   d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ   PÀgÉ   ¤ÃqÀĪÀ   AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß   ¥ÀÄgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.   F   ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß   F PɼÀPÀAqÀ G¥À «¨sÁUÀUÀ¼À°èè M§â «zÁåyðAiÀÄÄ MAzÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ vÀAiÀiÁj¹ ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ: ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ §gÀªÀtÂUÉ | QgÀÄPÀxÉ ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ §gÀªÀtÂUÉ | ¥Àæ§AzsÀ ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ §gÀªÀtÂUÉ | PÁªÀå F   ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ   §gÀªÀtÂUÉ   ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è   vÀªÀÄä   §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß   ¸À©üPÀgÀ   ªÀÄÄAzÉ   N¢   ªÀÄAr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.   EzÀPÉÌ   5 ¤«ÄµÀUÀ¼À PÁ¯ÁªÀPÁ±À«zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ wÃ¥ÀÄðUÁgÀjAzÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ ªÀÄAr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. http://geniusolympiad.org/index.php/categories/writing fäAiÀĸï gÉÆèÉÆnPïì fäAiÀÄ¸ï   M®A¦AiÀiÁqï£À°è   gÉƨÉÆnPïì   §UÉÎ   ºÉƸÀ   «¨sÁªÀ£ÀÄß   2017   £Éà   ¸Á°£À°è   ¥ÁægÀA©ü¸À¯ÁVzÉ.   F ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß PɼÀPÀAqÀ G¥À «¨sÁUÀUÀ¼À°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ: gÉÆèÉÆnPïì | ªÀiÁ¸ÀÖgï UÉêÀiï gÉÆèÉÆnPïì | ¯ÉÊ£ï ¥sÁ¯ÉÆêÀgï gÉÆèÉÆnPïì | ¸ÀĪÉÆà ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ, Cfð «zsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ E°è QèPï ªÀiÁr  https://geniusolympiad.org/index.php/categories/robotics
· · · · ·

¥ÀæªÀÄÄR ¢£ÁAPÀUÀ¼ÀÄ

Cfð ¸À°è¸ÀÄ«PÉ DgÀA¨sÀ : r¸ÉA§gï  15, 2018

Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: ªÀiÁZïð 1,

2019

fäAiÀĸï M®A¦AiÀÄqï
fäAiÀÄ¸ï    M®A¦AiÀÄqï     MAzÀÄ    CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ    ªÀÄlÖzÀ    ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ    ¸ÀA§A¢ü¹zÀ    ¥ËæqsÀ±Á¯Á    ¥ÀjAiÉÆÃd£Á    ¸ÀàzsÉðAiÀiÁVzÉ. EzÀgÀ    ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀgÁzÀ    mÉgÁ    ¸ÉÊ£ïì    CAqï    JdÄPÉñÀ£ï    ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ £ÀÆåAiÀiÁPïð£À     N¸ïªÉUÉÆà     £À°ègÀĪÀ     ¸ÉÖÃmï     AiÀÄĤªÀð¹nAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ     DAiÉÆÃf¹PÉÆAqÀÄ     §gÀÄwÛzÀÄÝ,     F     PɼÀPÀAqÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è      ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ      PÉÃA¢æÃPÀÈvÀªÁVgÀĪÀ      ¥ÀjAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀDUÀÄwÛzÉ : fäAiÀÄ¸ï   «eÁÕ£À fäAiÀÄ¸ï   zÀȱÀå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzÀ±ÀðPÀ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ fäAiÀÄ¸ï   ªÁå¥ÁgÀ fäAiÀÄ¸ï   ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ §gÀªÀtÂUÉ fäAiÀÄ¸ï   gÉÆèÉÆnPïì fäAiÀÄ¸ï  «eÁÕ£À fäAiÀÄ¸ï    «eÁÕ£À    ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è    F    PɼÀPÀAqÀ    AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ «¨sÁUÀUÀ¼À°è   ªÉÊeÁÕ¤PÀ   «zsÁ£ÀzÀ   ªÀÄÆ®PÀ   ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ   ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß «zÁåyðUÀ½AzÀ C¥ÉÃQë¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. «eÁÕ£À | ¥Àj¸ÀgÀ UÀÄt ªÀÄlÖ «eÁÕ£À | fêÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ fêÀªÉÊ«zsÀåvÉ «eÁÕ£À | ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀÄvÀÄÛ ±ÀQÛ «eÁÕ£À | ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀ±Á¸ÀÛç ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ      fäAiÀÄ¸ï      ¥ÀjAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß      UÀjµÀ×      E§âgÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ     vÀAiÀiÁj¹     ªÀÄAr¸À§ºÀÄzÁVzÉ.     ¥ÀjAiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁzÀj   ªÀÄÆ®PÀ   ªÀÄAr¹zÀgÉ   M¼ÉîAiÀÄzÀÄ,   DzÀgÉ   PÀqÁØAiÀĪÀ®è.   DzÁåUÀÆå, zÀvÁÛA±À,      UÁæ¦üPïì,      avÀæUÀ¼ÀÄ      ªÀÄvÀÄÛ      gÉÃSÁavÀæUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß CUÀvÀåªÁV ªÀÄAr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ  http://geniusolympiad.org/index.php/categories/science fäAiÀÄ¸ï  zÀȱÀå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzÀ±ÀðPÀ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ F   ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è   ¥Àj¸ÀgÀ   ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼À   §UÉÎ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è£À   PÁ¼ÀfUÉ   MvÀÄÛ   PÉÆqÀĪÀ   GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß   ºÉÆA¢zÀÄÝ,   F PɼÀPÀAqÀ   G¥À   «µÀAiÀÄUÀ¼À°è   ¸ÀàzsÉðUÀ¼À£ÀÄß   £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.   «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PɼÀPÀAqÀ °APï ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ fäAiÀĸï PÀ¯É: http://geniusolympiad.org/index.php/categories/vis-perf- arts/art fäAiÀĸÀAVÃvÀ : http://geniusolympiad.org/index.php/categories/vis-perf- arts/music fäAiÀÄ¸ï  §Äå¹£É¸ï ¥Àj¸ÀgÀzÀ   ªÀiË®åUÀ¼À   §UÉÎ   ªÁå¥ÁgÀ   ªÀÄvÀÛAiÀÄ   ªÀåªÀºÁgÀ   PÉëÃvÀæzÀ°è   eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀĪÀ   ºÁUÀÆ   vÀªÀÄä   PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ   ¥ÀæzÉñÀzÀ°è   ¥Àj¸ÀgÀ   ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ   §UÉÎ   ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ   GzÉÝñÀªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ   ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ   ºÀ¹gÀÄ GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß    vÀgÀĪÀ    GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß,    ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄ£ÀÄß     ºÉÆA¢gÀĪÀ     §Äå¹£É¸ï     AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß     F ¸ÀàzÉðAiÀÄ°è     UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.     F     ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è     UÀjµÀ×     E§âgÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ         §Äå¹£É¸ï         AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß         vÀAiÀiÁj¹ ªÀÄAr¸À§ºÀÄzÁVzÉ. http://geniusolympiad.org/index.php/categories/business fäAiÀÄ¸ï  ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ §gÀªÀtÂUÉ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ    ªÀÄÆ®PÀ    eÁUÀwPÀ    ¥Àj¸ÀgÀ    ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À    §UÉÎ    eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀĪÀ   ªÀÄvÀÄÛ   CªÀÅUÀ¼À   ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À   §UÉÎ      PÁAiÉÆðãÀÄäRgÁUÀ®Ä d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ   PÀgÉ   ¤ÃqÀĪÀ   AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß   ¥ÀÄgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.   F ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß   F   PɼÀPÀAqÀ   G¥À   «¨sÁUÀUÀ¼À°èè   M§â   «zÁåyðAiÀÄÄ   MAzÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ vÀAiÀiÁj¹ ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ: ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ §gÀªÀtÂUÉ | QgÀÄPÀxÉ ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ §gÀªÀtÂUÉ | ¥Àæ§AzsÀ ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ §gÀªÀtÂUÉ | PÁªÀå F   ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ   §gÀªÀtÂUÉ   ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è   vÀªÀÄä   §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß   ¸À©üPÀgÀ ªÀÄÄAzÉ   N¢   ªÀÄAr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.   EzÀPÉÌ   5   ¤«ÄµÀUÀ¼À   PÁ¯ÁªÀPÁ±À«zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ wÃ¥ÀÄðUÁgÀjAzÀ ¥ÀæwQæAiÉÄ ªÀÄAr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. http://geniusolympiad.org/index.php/categories/writing fäAiÀĸï gÉÆèÉÆnPïì fäAiÀÄ¸ï   M®A¦AiÀiÁqï£À°è   gÉƨÉÆnPïì   §UÉÎ   ºÉƸÀ   «¨sÁªÀ£ÀÄß   2017 £Éà    ¸Á°£À°è    ¥ÁægÀA©ü¸À¯ÁVzÉ.    F    ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß    PɼÀPÀAqÀ    G¥À «¨sÁUÀUÀ¼À°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ: gÉÆèÉÆnPïì | ªÀiÁ¸ÀÖgï UÉêÀiï gÉÆèÉÆnPïì | ¯ÉÊ£ï ¥sÁ¯ÉÆêÀgï gÉÆèÉÆnPïì | ¸ÀĪÉÆà ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ, Cfð «zsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ E°è QèPï ªÀiÁr  https://geniusolympiad.org/index.php/categories/robotics
· · · · ·
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä