«zÁåyðUÀ½UÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w
fäAiÀÄ¸ï       M®A¦AiÀÄqï       MAzÀÄ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ        ªÀÄlÖzÀ        ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ     ¸ÀA§A¢ü¹zÀ     ¥ËæqsÀ±Á¯Á ¥ÀjAiÉÆÃd£Á ¸ÀàzsÉðAiÀiÁVzÉ.  
UÀÆUÀ¯ï   «eÁÕ£À   eÁvÉæAiÀÄÄ,   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ    ¸ÀA§A¢ü¹zÀ    eÁUÀwPÀ    D£ï ¯ÉÊ£ï     ¸ÀàzsÉðAiÀiÁVzÀÄÝ,     13     jAzÀ     18 ªÀAiÀĹì£À                      «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÁVzÉ .  
106£Éà   ¨sÁgÀwÃAiÀÄ   «eÁÕ£À   ¸ÀªÀiÁªÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀzÀ   ¨sÀÆ¥Á¯ï£À°ègÀĪÀ   §PÀðvÀÄ®è «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ    ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è    2019gÀ d£ÀªÀj 3 jAzÀ 7 gÀªÀgÉUÉ £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
106th Indian Science Congress Theme: “Future India: Science and Technology”

¸ÀÄ¢Ý

«Ä¯ïÌ ¤AzÀ ¹¯ïÌ (ºÁ°¤AzÀ gÉõÉä)

D±ÀÑAiÀÄðªÉà   !!   ?   ºËzÀÄ   EzÀÄ   ¤d.   ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ   ¢£À   EzÀÄ   zÉÆqÀØ   GzÀåªÀĪÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è   ¸ÀAzÉúÀ«®è. MAzÀÄ   ºÉƸÀ   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÄ   ¥ÀæPÁgÀ   ºÀ¸ÀÄ«£À   ºÁ°¤AzÀ   PÀÈvÀPÀ   gÉõÉäAiÀÄ£ÀÄß   £ÀÄ°AiÀħºÀÄzÁVzÉ JAzÀÄ   vÉÆÃj¹zÀÄÝ,   EzÀÄ   ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ   ¥Áèöå¹ÖPï   ªÀÄvÀÄÛ   ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£À   OµÀzsÀ   «eÁÕ£À   PÉëÃvÀæzÀ°è   ºÉƸÀ DAiÀĪÀĪÀ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄ°zÉ.  

£ÀPÀëvÀæUÀ¼À £ÁªÀÄPÀgÀt!

DPÁ±ÀPÁAiÀÄUÀ½UÉ     ºÉ¸ÀgÀ¤ßqÀĪÀ     ºÁUÀÆ     CªÀÅUÀ¼À     £ÉÆAzÀt     ¤ªÀðºÀuÉ     ªÉÄîĸÀÄÛªÁj     ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁzÀ   CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ    RUÉÆýÃAiÀÄ    PÉÃAzÀæªÀÅ    (LJAiÀÄÄ)    £ÀªÀÄä    £ÀPÀëvÀæ    ¥ÀÄAdzÀ°è£À    ¸ÀĪÀiÁgÀÄ    227    £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ   C¢üPÀÈvÀ    ºÉ¸ÀjlÄÖ    £ÁªÀÄPÀgÀt    ªÀiÁrzÉ.    LJAiÀÄÄ    F    ªÉÆzÀ®Ä    PÉêÀ®    14    £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ    ªÀiÁvÀæ    C¢üPÀÈvÀ   ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß    ¤ÃrvÀÄÛ,    FUÀ    ºÉÆgÀvÀA¢gÀĪÀ    ºÉƸÀ    PÁål¯ÁUï£À°è    ªÉÆzÀ°£À    14    £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÆ    ¸ÉÃj    MlÄÖ   227   £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ   ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß   ¤ÃrzÉ.  
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï ¯Áå¨ï «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï ¯Áå¨ï G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼ÀÄ
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ   
DªÀÈwÛ 10.0
¸ÁÌ£ï ªÀiÁr ¥ÀÆt𠫪ÀgÀ ¥ÀqɬÄj
ªÉ¨ï ¸ÉÊmï £À«ÃPÀgÀt: 31.05.2018
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
PÀ£ÀßqÀzÀ°è   «eÁÕ£À,   vÀAvÀæeÁÕ£À,   PÀȶ   ªÀÄvÀÄÛ   ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ   «µÀAiÀÄUÀ¼À   ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À   ¥ÀæPÀluÉUÉ   ¥ÉÆæÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß   ¤ÃqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ ±ÉæõÀ× ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉ.
«eÁÕ£À,   vÀAvÀæeÁÕ£À,   PÀȶ   ªÀÄvÀÄÛ   ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ   «µÀAiÀÄUÀ¼À   ±ÉæõÀ×   PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÉ ¥Àæ±À¹ Û
CPÁqÉ«ÄAiÀÄ     11£Éà     ªÁ¶ðPÀ     ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß     ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è     2018gÀ     £ÀªÉA§gï/r¸ÉA§gï     ªÀiÁºÉAiÀÄ°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.   F   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß   DAiÉÆÃf¸À®Ä   D¸ÀQÛAiÀÄļÀî   ²PÀët   ¸ÀA¸ÉÜ   /   «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ   ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 31£Éà ªÉÄà 2018gÉƼÀUÉ (UÀÄgÀĪÁgÀ) ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ.
11£Éà ªÁ¶ðPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä ¸ÀªÉÄäüÀ£À
CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ   PÀ£ÀßqÀzÀ°è   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß   PÀ¼ÉzÀ   ¸Á°¤AzÀ   DAiÉÆÃf¸ÀÄwÛzÀÄÝ,   F   ªÀµÀð   ¸ÀzÀj ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è  £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  
PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£À
CPÁqÉ«ÄAiÀÄ      ªÀw¬ÄAzÀ      CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ/¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,      ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á      «zÁåyðUÀ¼ÀÄ,      AiÀÄĪÀ      «eÁÕ£À ¯ÉÃRPÀgÀÄ/¸ÀAªÀºÀ£ÀPÁgÀgÀÄ/¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   EvÀgÉ   «eÁÕ£À   ¨sÉÆzÀPÀ   ¹§âA¢UÀ½UÁV   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAZÀÄt «µÀAiÀÄUÀ¼À°è  2 CxÀªÁ 3 ¢£ÀUÀ¼À PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
¸Ànð¦PÉÃmï PÉÆÃgïì/ PÁAiÀiÁðUÁgÀ
«eÁÕ£À   ¯ÉÆÃPÀ   zÉéöʪÀiÁ¹PÀ   ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß   2007jAzÀ   ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.   «eÁÕ£À,   vÀAvÀæeÁÕ£À,   ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ,   PÀȶ, fêÀªÉÊ«zÀåvÉ,   ¨ÁºÁåPÁ±À   PÉëÃvÀæUÀ¼À¯ÁèUÀÄwÛgÀĪÀ   ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À   §UÉÎ   ¥ÀjtÂvÀjAzÀ   ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß   ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.   F ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß   ¥Àæw   ªÀµÀð   d£ÀªÀj,   ªÀiÁZïð,   ªÉÄÃ,   dįÉÊ,   ¸É¥ÉÖA§gï   ªÀÄvÀÄÛ   £ÀªÉA§gï   ªÀiÁºÉUÀ¼À°è   ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß   ¸ÁªÀðd¤PÀ   UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ,   ¥ÀzÀ«   ªÀÄvÀÄÛ   ¥ÀzÀ«   ¥ÀƪÀð   PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ   ºÁUÀÆ   «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
«eÁÕ£À ¯ÉÆÃPÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¸ÀAaPÉÀ
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
L.Dgï.L.J¸ï.      gÁ¶ÖçÃAiÀÄ      «eÁÕ£À eÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß   £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ,   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊeÁÕ¤PÀ     ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ     ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀ      ¸À®ÄªÁV      ¥Àæw      ªÀµÀð DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

vÀéjvÀ °APïUÀ¼ÀÄ

«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀAªÀºÀ£À PÁAiÀiÁðUÁgÀ --- DUÀ¸ïÖ 1 jAzÀ 3,  2018 ---  PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CfðAiÀÄ£ÀÄß      dįÉÊ 30, 2018gÉƼÀUÁV PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ PÉʦrAiÀÄ°è «ªÀj¸À¯ÁVzÉ.
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
fAiÉÆÃE£ÁáàªÀiÁðnPïì£À vÀ¼ÀºÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ C£Àé¬ÄPÀUÀ¼ÀÄ --- DUÀ¸ïÖ 7 jAzÀ 9,  2018 ---  PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CfðAiÀÄ£ÀÄß DUÀ¸ïÖ 05, 2018gÉƼÀUÁV PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ PÉʦrAiÀÄ°è «ªÀj¸À¯ÁVzÉ.
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
PÀ£ÀßqÀzÀ°è    «eÁÕ£À,    vÀAvÀæeÁÕ£À,    PÀȶ    ªÀÄvÀÄÛ    ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ    «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À      ¥ÀæPÀluÉUÉ      ¥ÉÆæÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß      ¤ÃqÀĪÀ      GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ ±ÉæõÀ× ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉ.
«eÁÕ£À,   vÀAvÀæeÁÕ£À,   PÀȶ   ªÀÄvÀÄÛ   ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À ±ÉæõÀ× PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ½UÉ ¥Àæ±À¹ Û
CPÁqÉ«ÄAiÀÄ   11£Éà   ªÁ¶ðPÀ   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß   ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è   2018gÀ £ÀªÉA§gï/r¸ÉA§gï        ªÀiÁºÉAiÀÄ°è        £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.        F ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß     DAiÉÆÃf¸À®Ä     D¸ÀQÛAiÀÄļÀî     ²PÀët     ¸ÀA¸ÉÜ     / «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ   ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß   ¢£ÁAPÀ   31£Éà   ªÉÄà   2018gÉƼÀUÉ (UÀÄgÀĪÁgÀ) ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ.
11£Éà ªÁ¶ðPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä ¸ÀªÉÄäüÀ£À
CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ   PÀ£ÀßqÀzÀ°è   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀ   ¸Á°¤AzÀ   DAiÉÆÃf¸ÀÄwÛzÀÄÝ,   F   ªÀµÀð   ¸ÀzÀj   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀzÀ°è      PÀ£ÁðlPÀ      «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ      ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è        £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  
PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À  ¸ÀªÉÄäüÀ£À
CPÁqÉ«ÄAiÀÄ    ªÀw¬ÄAzÀ    CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ/¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðUÀ¼ÀÄ,   AiÀÄĪÀ   «eÁÕ£À   ¯ÉÃRPÀgÀÄ/¸ÀAªÀºÀ£ÀPÁgÀgÀÄ/¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ     EvÀgÉ     «eÁÕ£À     ¨sÉÆzÀPÀ     ¹§âA¢UÀ½UÁV     «eÁÕ£À     ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À    ªÀÄÄAZÀÄt    «µÀAiÀÄUÀ¼À°è        2    CxÀªÁ    3    ¢£ÀUÀ¼À PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
¸Ànð¦PÉÃmï PÉÆÃgïì/ PÁAiÀiÁðUÁgÀ
«eÁÕ£À       ¯ÉÆÃPÀ       zÉéöʪÀiÁ¹PÀ       ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß       2007jAzÀ ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.      «eÁÕ£À,      vÀAvÀæeÁÕ£À,      ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ,      PÀȶ, fêÀªÉÊ«zÀåvÉ,    ¨ÁºÁåPÁ±À    PÉëÃvÀæUÀ¼À¯ÁèUÀÄwÛgÀĪÀ    ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À    §UÉÎ ¥ÀjtÂvÀjAzÀ   ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß   ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.   F   ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß   ¥Àæw ªÀµÀð   d£ÀªÀj,   ªÀiÁZïð,   ªÉÄÃ,   dįÉÊ,   ¸É¥ÉÖA§gï   ªÀÄvÀÄÛ   £ÀªÉA§gï ªÀiÁºÉUÀ¼À°è       ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.       ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß       ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ,   ¥ÀzÀ«   ªÀÄvÀÄÛ   ¥ÀzÀ«   ¥ÀƪÀð   PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ   ºÁUÀÆ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
«eÁÕ£À ¯ÉÆÃPÀ zÉéöʪÀiÁ¹PÀ ¸ÀAaPÉÀ
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
fäAiÀÄ¸ï     M®A¦AiÀÄqï     MAzÀÄ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ      ªÀÄlÖzÀ      ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ   ¸ÀA§A¢ü¹zÀ   ¥ËæqsÀ±Á¯Á ¥ÀjAiÉÆÃd£Á ¸ÀàzsÉðAiÀiÁVzÉ.  
UÀÆUÀ¯ï   «eÁÕ£À   eÁvÉæAiÀÄÄ,   «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ     vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ     ¸ÀA§A¢ü¹zÀ eÁUÀwPÀ   D£ï   ¯ÉÊ£ï   ¸ÀàzsÉðAiÀiÁVzÀÄÝ, 13   jAzÀ   18   ªÀAiÀĹì£À   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÁVzÉ .  
L.Dgï.L.J¸ï.   gÁ¶ÖçÃAiÀÄ   «eÁÕ£À   eÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß   £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ,   «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ    ªÉÊeÁÕ¤PÀ    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ    ¥ÉÆæÃvÁìºÀ    ¤ÃqÀĪÀ    ¸À®ÄªÁV    ¥Àæw ªÀµÀð DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
106£Éà      ¨sÁgÀwÃAiÀÄ      «eÁÕ£À      ¸ÀªÀiÁªÉñÀªÀ£ÀÄß      ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀzÀ ¨sÀÆ¥Á¯ï£À°ègÀĪÀ   §PÀðvÀÄ®è   «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ   ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è   2019gÀ d£ÀªÀj 3 jAzÀ 7 gÀªÀgÉUÉ £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
106th Indian Science Congress Theme: “Future India: Science and Technology”

¸ÀÄ¢Ý

«Ä¯ïÌ ¤AzÀ ¹¯ïÌ (ºÁ°¤AzÀ gÉõÉä)

D±ÀÑAiÀÄðªÉà   !!   ?   ºËzÀÄ   EzÀÄ   ¤d.   ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À      EzÀÄ      zÉÆqÀØ      GzÀåªÀĪÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀAzÉúÀ«®è.    MAzÀÄ    ºÉƸÀ    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÄ ¥ÀæPÁgÀ   ºÀ¸ÀÄ«£À   ºÁ°¤AzÀ   PÀÈvÀPÀ   gÉõÉäAiÀÄ£ÀÄß £ÀÄ°AiÀħºÀÄzÁVzÉ    JAzÀÄ    vÉÆÃj¹zÀÄÝ,    EzÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ     ¥Áèöå¹ÖPï     ªÀÄvÀÄÛ     ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£À OµÀzsÀ    «eÁÕ£À    PÉëÃvÀæzÀ°è    ºÉƸÀ    DAiÀĪÀĪÀ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄ°zÉ.  

£ÀPÀëvÀæUÀ¼À £ÁªÀÄPÀgÀt!

DPÁ±ÀPÁAiÀÄUÀ½UÉ    ºÉ¸ÀgÀ¤ßqÀĪÀ    ºÁUÀÆ    CªÀÅUÀ¼À   £ÉÆAzÀt    ¤ªÀðºÀuÉ    ªÉÄîĸÀÄÛªÁj    ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁzÀ   CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ    RUÉÆýÃAiÀÄ    PÉÃAzÀæªÀÅ    (LJAiÀÄÄ)   £ÀªÀÄä      £ÀPÀëvÀæ      ¥ÀÄAdzÀ°è£À      ¸ÀĪÀiÁgÀÄ      227   £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ      C¢üPÀÈvÀ      ºÉ¸ÀjlÄÖ      £ÁªÀÄPÀgÀt   ªÀiÁrzÉ.     LJAiÀÄÄ     F     ªÉÆzÀ®Ä     PÉêÀ®     14   £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ    ªÀiÁvÀæ    C¢üPÀÈvÀ    ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß    ¤ÃrvÀÄÛ,   FUÀ    ºÉÆgÀvÀA¢gÀĪÀ    ºÉƸÀ    PÁål¯ÁUï£À°è    ªÉÆzÀ°£À    14    £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÆ    ¸ÉÃj    MlÄÖ   227   £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ   ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß   ¤ÃrzÉ.  
ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï ¯Áå¨ï «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ Virtual Labs
«zÁåyðUÀ½UÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w
   
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«±Àé ¸ÁUÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ-2018 --- dÆ£ï 8, 2018 ---  ¥ÀzÀ«¥ÀƪÀð «eÁÕ£À «zÁåyðUÀ½UÉ ¥Àæ§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ avÀæPÀ¯É ¸ÀàzsÉð
¸ÀàzsÉðAiÀÄ ¢£ÁAPÀ  : 02.06.2018 (±À¤ªÁgÀ) ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ    : ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð «zÁåyðUÀ¼ÀÄ