ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä

¥ÀæªÀÄÄR ¢£ÁAPÀ

¸ÀªÉÄäüÀ£À : ªÀiÁZïð 16 jAzÀ 20,

2018

EArAiÀÄ£ï ¸ÉÊ£ïì PÁAUÉæøï
EArAiÀÄ£ï   ¸ÉÊ£ïì   PÁAUÉæÃ¸ï   C¸ÉÆùAiÉÄõÀ£ïgÀªÀgÀÄ   1 05£Éà   EArAiÀÄ£ï   ¸ÉÊ£ïì   PÁAUÉæøï£ÀÄß   ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁVzÀÄÝ,   ªÀÄtÂ¥ÀÄgÀ PÉÃA¢æÃAiÀÄ   «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ°è   2018gÀ   ªÀiÁZïð   16   jAzÀ   20gÀªÀgÉUÉ   £ÀqɸÀÄwÛzÉ.   F   ¸ÉÊ£ïì   PÁAUÉæÃ¸ï   §ºÀ¼À   zÉÆqÀØ   gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÁVzÀÄÝ,   zÉñÀ   «zÉñÀUÀ½AzÀ   ««zsÀ   ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À   ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ,   £ÉÆÃ¨É¯ï   ¥ÁjvÉÆõÀPÀ   «eÉÃvÀgÀÄ,   «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, ¨sÉÆÃzÀ£Á   ¹§âA¢,   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀ£ÀÄß   PÀÆr   ¸ÀĪÀiÁgÀÄ      12,000PÀÆÌ   ºÉZÀÄÑ   D¸ÀPÀÛgÀÄ   ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ.   DºÁé¤vÀ   G¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ    DAiÀÄÝ    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á    ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß    ««zsÀ    vÁAwæPÀ    UÉÆö×UÀ¼ÁzÀ    PÀȶ    ªÀÄvÀÄÛ    CgÀtå,    ¥ÁætÂ,    ¥À±ÀĪÉÊzÀå    ªÀÄvÀÄÛ «ÄãÀÄUÁjPÉ   «eÁÕ£À,   gÀ¸ÁAiÀĤPÀ   «eÁÕ£À,   ¨sÀÆ   «eÁÕ£À   ªÀåªÀ¸ÉÜ,   EAf¤AiÀÄjAUï   «eÁÕ£À,   ¥Àj¸ÀgÀ   «eÁÕ£À,   ¦.¹.©.   ªÀ¸ÀÄÛ   «eÁÕ£À, UÀtÂvÀ «eÁÕ£À, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eÁÕ£À, fêÀ vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸Àå «eÁÕ£ÀUÀ¼À°è ªÀÄAr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄPÀ̼À «eÁÕ£À PÁAUÉæÃ¸ï   F   §ÈºÀvï   PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è   ªÀÄPÀ̽UÉ   MAzÀÄ   CªÀPÁ±À   PÀ°à¸À®Ä   104£Éà   EArAiÀÄ£ï   ¸ÉÊ£ïì   PÁAUÉæøï£À   ¨sÁUÀªÁV   ªÀÄPÀ̼À «eÁÕ£À   PÁAUÉæøï£ÀÄß   £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.   2017gÀ   d£ÀªÀj   4   jAzÀ   6   gÀªÀgÉUÉ   ªÀÄÆgÀÄ   ¢£ÀUÀ¼À   PÁ®   F   PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.   EzÀgÀ°è   ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä   AiÀiÁªÀÅzÉà   £ÉÆAzÁªÀuÉ   ±ÀĮ̫gÀĪÀÅ¢®è   ºÁUÀÆ   ªÀ¸Àw   ªÀÄvÀÄÛ   DºÁgÀ   PÀÆ¥À£ÀÄßUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.   F   PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è   SÁåvÀ   «eÁÕ¤UÀ½AzÀ   DºÁé¤vÀ   G¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ,   «eÁÕ£À   ªÀ¸ÀÄÛ   ¥ÀæzÀ±Àð£À,   «eÁÕ£À   gÀ¸À¥Àæ±Éß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀàzsÉÃðUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄ»¼Á «eÁÕ£À PÁAUÉæÃ¸ï «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    PÉëÃvÀæzÀ°è    ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ    PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß    ¥Àæw©A©¸À®Ä    104£Éà    EArAiÀÄ£ï    ¸ÉÊ£ïì    PÁAUÉæøï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ    ¨sÁUÀªÁV    ªÀÄ»¼Á    «eÁÕ£À    PÁAUÉæøÀ£ÀÄß    £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.    F    PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è    £ÉÆAzÁªÀt    ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀævÉåÃPÀ £ÉÆÃAzÁªÀt ±ÀĮ̫gÀĪÀÅ¢®è. ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ L.J¸ï.¹.J.      ¥Àæ±À¹Û      :      ¨sÁgÀwÃAiÀÄ      «eÁÕ¤UÀ¼À£ÀÄß      UËgÀ«¸À®Ä      ªÀÄvÀÄÛ      ¥ÉÆæÃvÁ컸À®Ä      40      PÀÆÌ      ºÉZÀÄÑ ¥Àæ±À¹Û/G¥À£Áå¸À/²µÀåªÉÃvÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. AiÀÄĪÀ   «eÁÕ¤   ¥Àæ±À¹Û   :   L.J¸ï.¹.J.   ¨sÁgÀwÃAiÀÄ   AiÀÄĪÀ   «eÁÕ¤UÀ¼À£ÀÄß   ¥ÉÆæÃvÁ컸À®Ä   ««zsÀ   «¨sÁUÀUÀ¼À°è   ºÀ®ªÁgÀÄ   ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉ. F ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÄ gÀÆ. 25,000/UÀ¼À £ÀUÀzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. CvÀÄåvÀÛªÀÄ   ¥ÉÆøÀÖgï   ¥Àæ±À¹Û   :   L.J¸ï.¹.J.   ¥Àæw   «¨ÁUÀzÀ°è   JgÀqÀÄ   CvÀÄåvÀÛªÀÄ   ¥ÉÆøÀÖgï   ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß   ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ,   F   ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÄ gÀÆ. 5,000/UÀ¼À £ÀUÀzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.

¥ÀæªÀÄÄR ¢£ÁAPÀ

¸ÀªÉÄäüÀ£À : ªÀiÁZïð 16 jAzÀ 20, 2018

EArAiÀÄ£ï ¸ÉÊ£ïì PÁAUÉæøï
EArAiÀÄ£ï     ¸ÉÊ£ïì     PÁAUÉæÃ¸ï     C¸ÉÆùAiÉÄõÀ£ïgÀªÀgÀÄ     1 05£Éà EArAiÀÄ£ï     ¸ÉÊ£ïì     PÁAUÉæøï£ÀÄß     ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁVzÀÄÝ,     ªÀÄtÂ¥ÀÄgÀ PÉÃA¢æÃAiÀÄ   «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ°è   2018gÀ   ªÀiÁZïð   16   jAzÀ   20gÀªÀgÉUÉ £ÀqɸÀÄwÛzÉ.     F     ¸ÉÊ£ïì     PÁAUÉæÃ¸ï     §ºÀ¼À     zÉÆqÀØ     gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÁVzÀÄÝ,   zÉñÀ   «zÉñÀUÀ½AzÀ   ««zsÀ   ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À   ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ, £ÉÆÃ¨É¯ï    ¥ÁjvÉÆõÀPÀ    «eÉÃvÀgÀÄ,    «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ,    ¨sÉÆÃzÀ£Á    ¹§âA¢, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀ£ÀÄß    PÀÆr    ¸ÀĪÀiÁgÀÄ        12,000PÀÆÌ    ºÉZÀÄÑ    D¸ÀPÀÛgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ.   DºÁé¤vÀ   G¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   DAiÀÄÝ   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß   ««zsÀ   vÁAwæPÀ   UÉÆö×UÀ¼ÁzÀ   PÀȶ   ªÀÄvÀÄÛ   CgÀtå,   ¥ÁætÂ, ¥À±ÀĪÉÊzÀå   ªÀÄvÀÄÛ   «ÄãÀÄUÁjPÉ   «eÁÕ£À,   gÀ¸ÁAiÀĤPÀ   «eÁÕ£À,   ¨sÀÆ   «eÁÕ£À ªÀåªÀ¸ÉÜ,   EAf¤AiÀÄjAUï   «eÁÕ£À,   ¥Àj¸ÀgÀ   «eÁÕ£À,   ¦.¹.©.   ªÀ¸ÀÄÛ   «eÁÕ£À, UÀtÂvÀ    «eÁÕ£À,    ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ    «eÁÕ£À,    fêÀ    vÀAvÀæeÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    ¸À¸Àå «eÁÕ£ÀUÀ¼À°è ªÀÄAr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄPÀ̼À «eÁÕ£À PÁAUÉæÃ¸ï   F   §ÈºÀvï   PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è   ªÀÄPÀ̽UÉ   MAzÀÄ   CªÀPÁ±À   PÀ°à¸À®Ä   104£Éà EArAiÀÄ£ï   ¸ÉÊ£ïì   PÁAUÉæøï£À   ¨sÁUÀªÁV   ªÀÄPÀ̼À   «eÁÕ£À   PÁAUÉæøï£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.   2017gÀ   d£ÀªÀj   4   jAzÀ   6   gÀªÀgÉUÉ   ªÀÄÆgÀÄ   ¢£ÀUÀ¼À PÁ®    F    PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß    £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.    EzÀgÀ°è    ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà   £ÉÆAzÁªÀuÉ   ±ÀĮ̫gÀĪÀÅ¢®è   ºÁUÀÆ   ªÀ¸Àw   ªÀÄvÀÄÛ   DºÁgÀ PÀÆ¥À£ÀÄßUÀ¼À£ÀÄß      ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.      F      PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è      SÁåvÀ «eÁÕ¤UÀ½AzÀ   DºÁé¤vÀ   G¥À£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ,   «eÁÕ£À   ªÀ¸ÀÄÛ   ¥ÀæzÀ±Àð£À,   «eÁÕ£À gÀ¸À¥Àæ±Éß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀàzsÉÃðUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄ»¼Á «eÁÕ£À PÁAUÉæÃ¸ï «eÁÕ£À     ªÀÄvÀÄÛ     vÀAvÀæeÁÕ£À     PÉëÃvÀæzÀ°è     ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ     PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw©A©¸À®Ä    104£Éà    EArAiÀÄ£ï    ¸ÉÊ£ïì    PÁAUÉæÃ¸ï    PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¨sÁUÀªÁV     ªÀÄ»¼Á     «eÁÕ£À     PÁAUÉæøÀ£ÀÄß     £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.     F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è      £ÉÆAzÁªÀt      ªÀÄÆ®PÀ      ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀævÉåÃPÀ £ÉÆÃAzÁªÀt ±ÀĮ̫gÀĪÀÅ¢®è. ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ L.J¸ï.¹.J.    ¥Àæ±À¹Û    :    ¨sÁgÀwÃAiÀÄ    «eÁÕ¤UÀ¼À£ÀÄß    UËgÀ«¸À®Ä    ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæÃvÁ컸À®Ä    40    PÀÆÌ    ºÉZÀÄÑ    ¥Àæ±À¹Û/G¥À£Áå¸À/²µÀåªÉÃvÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. AiÀÄĪÀ   «eÁÕ¤   ¥Àæ±À¹Û   :   L.J¸ï.¹.J.   ¨sÁgÀwÃAiÀÄ   AiÀÄĪÀ   «eÁÕ¤UÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸À®Ä   ««zsÀ   «¨sÁUÀUÀ¼À°è   ºÀ®ªÁgÀÄ   ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß   ¤ÃqÀÄwÛzÉ. F   ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÄ   gÀÆ.   25,000/UÀ¼À   £ÀUÀzÀÄ   §ºÀĪÀiÁ£À   ªÀÄvÀÄÛ   CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. CvÀÄåvÀÛªÀÄ    ¥ÉÆøÀÖgï    ¥Àæ±À¹Û    :    L.J¸ï.¹.J.    ¥Àæw    «¨ÁUÀzÀ°è    JgÀqÀÄ CvÀÄåvÀÛªÀÄ    ¥ÉÆøÀÖgï    ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß    ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ,    F    ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄÄ    gÀÆ. 5,000/UÀ¼À    £ÀUÀzÀÄ    §ºÀĪÀiÁ£À    ªÀÄvÀÄÛ    CºÀðvÁ    ¥ÀæªÀiÁt    ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä