ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ: «eÁÕ£À           ªÀÄvÀÄÛ           vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   PÉëÃvÀæzÀ¯ÁèUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    D«µÁÌgÀUÀ¼À    §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. gÁdåzÀ    ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR    C©üªÀÈ¢ÞUÉ    «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß    ««zsÀ    PÉëÃvÀæUÀ¼À°è §¼À¹PÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è      CzÀgÀ®Æè      ªÀÄÄRåªÁV «zÁåyðUÀ¼À°è     ªÉÊeÁÕ¤PÀ     ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è       DzsÀĤPÀ       ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

SÁåvÀ     ¸ÀA¥À£ÀÆä®     vÀdÕgÀÄUÀ½AzÀ     PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÁArvÀå¥ÀÆtð                   G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.   C®èzÉ,   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è   «eÁÕ£À «µÀAiÀÄUÀ¼À°è      «ZÁgÀ      UÉÆö×UÀ¼À£ÀÄß      ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ°è   «eÁÕ£À   PÀ«vÉUÀ¼À   ªÁZÀ£ÀPÉÌ   MAzÀÄ   PÀ« UÉÆö×AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À ¥Àæ¸ÀÄÛw ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ    vÀªÀÄä    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á    ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è   ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À   ªÀÄÆ®PÀ   ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ   ¥Àr¸À®Ä ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀÅ   MAzÀÄ   ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß   PÀ°à¹zÉ.   ªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ   C£Àé¬ÄPÀ   «eÁÕ£ÀUÀ½UÉ   ¸ÀA§A¢ü¹zÀ   AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄzÀ     ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À£ÀÄß     AiÀÄĪÀ     «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ/ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ,   CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,   E¯ÁSÁ   ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ   ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ   /   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄAr¸À§ºÀÄzÁVzÉ.     ªÉÊeÁÕ¤PÀ     ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½UÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß     ¤ÃqÀĪÀ     ¸À®ÄªÁV     CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÁævÀåQëPÉUÀ½UÉ       §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß       PɼÀPÀAqÀAvÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ: ¥ÀæxÀªÀÄ : 10,000/- ¢éwÃAiÀÄ : 7,500/- vÀÈwÃAiÀÄ : 5,000/-
¥ÀæªÀÄÄR ¢£ÁAPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£À : £ÀªÉA§gï 23-24, 2018 £ÉÆÃAzÁªÀuÉ : gÀÆ. 200, ªÉÆzÀ®Ä Cfð ¸À°è¹zÀªÀjUÉ DzsÀåvÉ
PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£À
F   ªÀµÀðzÀ   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É:   PÀ£ÁðlPÀzÀ   PÉÆÃqÀÄUÉ   JA§   PÉÃAzÀæ «µÀAiÀÄzÀ   ªÉÄÃ¯É   zsÁgÀªÁqÀzÀ°è   PÀ£ÁðlPÀ   «±Àé«zÁ央AiÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   zsÁgÀªÁqÀ   ¥ÁæzÉòPÀ   «eÁÕ£À   PÉÃAzÀæ   EªÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è £ÀªÉA§gï 23 - 24gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ: «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   PÉëÃvÀæzÀ¯ÁèUÀÄwÛgÀĪÀ   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D«µÁÌgÀUÀ¼À §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. gÁdåzÀ      ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR      C©üªÀÈ¢ÞUÉ      «eÁÕ£À      ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß     ««zsÀ     PÉëÃvÀæUÀ¼À°è     §¼À¹PÉƼÀÄîªÀ     §UÉÎ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è     CzÀgÀ®Æè     ªÀÄÄRåªÁV     «zÁåyðUÀ¼À°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è    DzsÀĤPÀ    ªÉÊeÁÕ¤PÀ    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À    §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

SÁåvÀ     ¸ÀA¥À£ÀÆä®     vÀdÕgÀÄUÀ½AzÀ     PÀ£ÀßqÀzÀ°è     ¥ÁArvÀå¥ÀÆtð G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß   K¥Àðr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.   C®èzÉ,   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è   «eÁÕ£À «µÀAiÀÄUÀ¼À°è    «ZÁgÀ    UÉÆö×UÀ¼À£ÀÄß    ªÀÄvÀÄÛ    PÀ£ÀßqÀzÀ°è    «eÁÕ£À PÀ«vÉUÀ¼À      ªÁZÀ£ÀPÉÌ      MAzÀÄ      PÀ«      UÉÆö×AiÀÄ£ÀÄß      ¸ÀºÀ DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À ¥Àæ¸ÀÄÛw ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ      vÀªÀÄä      ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á      ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß      PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À     ªÀÄÆ®PÀ     ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ     ¥Àr¸À®Ä     ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀÅ     MAzÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß     PÀ°à¹zÉ.     ªÀÄÆ®     ªÀÄvÀÄÛ     C£Àé¬ÄPÀ     «eÁÕ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ   AiÀiÁªÀÅzÉà   «µÀAiÀÄzÀ   ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À£ÀÄß   AiÀÄĪÀ   «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ/ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ,   CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ,   E¯ÁSÁ   ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ /     ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á     «zÁåyðUÀ¼ÀÄ     ªÀÄAr¸À§ºÀÄzÁVzÉ.     ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½UÉ     ¥ÉÆæÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß     ¤ÃqÀĪÀ     ¸À®ÄªÁV     CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¥ÁævÀåQëPÉUÀ½UÉ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PɼÀPÀAqÀAvÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ: ¥ÀæxÀªÀÄ : 10,000/- ¢éwÃAiÀÄ : 7,500/- vÀÈwÃAiÀÄ : 5,000/-
¥ÀæªÀÄÄR ¢£ÁAPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£À : £ÀªÉA§gï 23-24, 2018 £ÉÆÃAzÁªÀuÉ : gÀÆ. 200, ªÉÆzÀ®Ä Cfð ¸À°è¹zÀªÀjUÉ DzsÀåvÉ
PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£À
PÉÃAzÀæ «µÀAiÀÄ: «eÁÕ£À, vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
F    ªÀµÀðzÀ    ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß    «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É:     PÀ£ÁðlPÀzÀ     PÉÆÃqÀÄUÉ     JA§     PÉÃAzÀæ «µÀAiÀÄzÀ        ªÉÄÃ¯É        zsÁgÀªÁqÀzÀ°è        PÀ£ÁðlPÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    zsÁgÀªÁqÀ    ¥ÁæzÉòPÀ    «eÁÕ£À PÉÃAzÀæ   EªÀgÀ   ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è   £ÀªÉA§gï   23   -   24gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.