ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«Ä¯ïÌ ¤AzÀ ¹¯ïÌ (ºÁ°¤AzÀ gÉõÉä) D±ÀÑAiÀÄðªÉà   !!   ?   ºËzÀÄ   EzÀÄ   ¤d.   ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ   ¢£À   EzÀÄ   zÉÆqÀØ   GzÀåªÀĪÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è   ¸ÀAzÉúÀ«®è. MAzÀÄ   ºÉƸÀ   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÄ   ¥ÀæPÁgÀ   ºÀ¸ÀÄ«£À   ºÁ°¤AzÀ   PÀÈvÀPÀ   gÉõÉäAiÀÄ£ÀÄß   £ÀÄ°AiÀħºÀÄzÁVzÉ   JAzÀÄ vÉÆÃj¹zÀÄÝ,    EzÀÄ    ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ    ¥Áèöå¹ÖPï    ªÀÄvÀÄÛ    ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£À    OµÀzsÀ    «eÁÕ£À    PÉëÃvÀæzÀ°è    ºÉƸÀ DAiÀĪÀĪÀ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄ°zÉ. ¹éÃqÀ£ï£À   PÉnºÉZï   (PÀÄAVèUÁ   mÉQ߸ÁÌ   ºÉÆUÉÆì÷ÌïÁ£ï)   gÁAiÀÄ¯ï   E¹ÖlÆåmï   D¥sï   mÉPÁß®f   ªÀÄvÀÄÛ dªÀÄð¤AiÀÄ    qÉEJ¸ïªÉÊ    (qÀÆåmÉÑ¸ï    J¯ÉPÉÆÖçmÁæ£ï-¹AUÉÆæmÁæ£ï)    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á    ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ    EwÛÃZÉUÉ ºÁ¯ÉÆqÀPÀÄ   ¥ÀÄrAiÀÄ°è£À   ¸ÁªÀiÁ£Àå   ºÁ°£À   ¥ÉÆæÃnãï¤AzÀ   gÉõÉäAiÀÄAvÀºÀ   J¼ÉUÀ¼À£ÀÄß   £ÉìÄÝgÀĪÀÅzÁV vÀªÀÄä   ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è   w½¹zÁÝgÉ.   F   ºÉƸÀ   CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è,   ±ÁR   ªÀÄvÀÄÛ   DªÀÄèzÀ   ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ   ºÀ¸ÀÄ«£À ºÁ¯ÉÆqÀQ¤AzÀ £Áå£ÉÆ¥ÉÊ©æ¯ïì gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÁÝgÉ. PÉnºÉZï   gÁAiÀÄ¯ï   E¹ÖlÆåmï   D¥sï   mÉPÁß®fAiÀÄ   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÁzÀ   Qæ¸ÉÆÖÃ¥sÀgï   ¯ÉAqÉ¯ï   ºÉüÀĪÀAvÉ vÁwéPÀªÁV   AiÀiÁªÀÅzÉà   ¥ÉÆæÃnÃ£ï   PÀZÁÑ   ¥ÀæzÁxÀðªÀ£ÀÄß   PÀÈvÀPÀ   gÉõÉä   ªÀiÁqÀ®Ä   §¼À¸À§ºÀÄzÁVzÀÄÝ,   EzÀÄ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ   gÀ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   zÁæªÀPÀUÀ½AzÀ   ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV   ªÀÄÄPÀÛªÁVzÉ.   F   CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è   ¸ÀgÀ¼À ¥ÀæQæAiÉÄ   ºÁUÀÆ   C±ÀÄzÀÞ   PÀZÁÑ   ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À   §¼À¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ   C¢üPÀ   ¥ÀæªÀiÁtzÀ   GvÁàzÀ£Á   ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.

£ÀPÀëvÀæUÀ¼À £ÁªÀÄPÀgÀt!

DPÁ±ÀPÁAiÀÄUÀ½UÉ    ºÉ¸ÀgÀ¤ßqÀĪÀ    ºÁUÀÆ    CªÀÅUÀ¼À    £ÉÆÃAzÀt    ¤ªÀðºÀuÉ    ªÉÄîĸÀÄÛªÁj    ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁzÀ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ   RUÉÆýÃAiÀÄ   PÉÃAzÀæªÀÅ   (LJAiÀÄÄ)   £ÀªÀÄä   £ÀPÀëvÀæ   ¥ÀÄAdzÀ°è£À   ¸ÀĪÀiÁgÀÄ   227   £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ C¢üPÀÈvÀ ºÉ¸ÀjlÄÖ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrzÉ. FªÀgÉUÉ   £ÀPÀëvÀæ   £ÉÆÃAzÀt   CxÀªÁ   £ÁªÀÄPÀgÀtPÉÌ   AiÀiÁªÀÅzÉà   ªÀiÁUÀð¸ÀÆa   CxÀªÁ   PÉÃA¢æÃPÀÈvÀ   ªÀåªÀ¸ÉÜ   E®èzÉ dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ   §ºÀ¼ÀµÀÄÖ   £ÀPÀëvÀæ   PÁål¯ÁUïUÀ½zÀÄÝ,   ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è   £ÀPÀëvÀæUÀ¼À£ÀÄß   ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀeÉÆqÀ£ÉAiÀÄ    ªÀÄÆ®PÀ    UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ.    EzÀjAzÁV,    MAzÉà    £ÀPÀëvÀæPÉÌ    ºÀ®ªÁgÀÄ    ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½zÀݪÀÅ. GzÁgÀuÉUÉ,   £ÀPÀëvÀæ   ‘¥ÉÆïÁj¸ï’£ÀÄß   HD8890    JAzÀÄ   UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ   .   EzÀ®èzÉ,   ‘¥ÉÆïÁj¸ï’   £ÀPÀëvÀæPÉÌ E£ÀÆß 40 §UÉAiÀÄ ««zsÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½zÀݪÀÅ. F   UÉÆAzÀ®ªÀ£ÀÄß   ¤ªÁj¸ÀĪÀ   ¤nÖ£À°è   LJAiÀÄÄ   £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ   C¢üPÀÈvÀ   ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À¤ßlÄÖ.   £ÀPÀëvÀæ   PÁål¯ÁUï ºÉÆgÀvÀA¢zÉ.   F   ªÉÆzÀ®Ä   PÉêÀ®   14   £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ   ªÀiÁvÀæ   C¢üPÀÈvÀ   ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß   ºÉÆA¢vÀÄÛ.   EzÉà   £ÀªÉA§gï 30   gÀAzÀÄ   ºÉÆgÀvÀA¢gÀĪÀ   ºÉƸÀ   PÁål¯ÁUï£À°è   ªÉÆzÀ°£À   14   £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÆ   ¸ÉÃj   MlÄÖ   227   £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÉ. £ÀªÀÄUɯÁè    agÀ¥ÀjavÀªÁVgÀĪÀ    ªÀÄvÀÄÛ    Cwà    ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ    ºÁUÀÆ    £ÀªÀÄä    ¸ËgÀ    ªÀÄAqÀ®PÉÌ    §ºÀ¼À ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ    ‘D®á    ¸ÉAmÉÆj’    eÉÆÃr    £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ    FUÀ    ‘jV¯ï    PÉ£ïmÁAiÀÄÆgÀ¸ï’    JAzÀÄ    C¢üPÀÈvÀªÁV £ÁªÀÄPÀgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, CgÀ©AiÀiÁzÀ°è ‘¸É£ïmÉÆÃgÀ¹ì£À ¥ÁzÀ’ ªÉAzÀÄ EzÀPÉÌ CxÀð«zÉ.

¸ÀÄ¢Ý

«Ä¯ïÌ ¤AzÀ ¹¯ïÌ (ºÁ°¤AzÀ gÉõÉä) D±ÀÑAiÀÄðªÉà   !!   ?   ºËzÀÄ   EzÀÄ   ¤d.   ªÀÄÄAzÉÆAzÀÄ ¢£À      EzÀÄ      zÉÆqÀØ      GzÀåªÀĪÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸ÀAzÉúÀ«®è.    MAzÀÄ    ºÉƸÀ    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄÄ ¥ÀæPÁgÀ   ºÀ¸ÀÄ«£À   ºÁ°¤AzÀ   PÀÈvÀPÀ   gÉõÉäAiÀÄ£ÀÄß £ÀÄ°AiÀħºÀÄzÁVzÉ    JAzÀÄ    vÉÆÃj¹zÀÄÝ,    EzÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ    ¥Áèöå¹ÖPï    ªÀÄvÀÄÛ    ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£À OµÀzsÀ    «eÁÕ£À    PÉëÃvÀæzÀ°è    ºÉƸÀ    DAiÀĪÀĪÀ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄ°zÉ. ¹éÃqÀ£ï£À    PÉnºÉZï    (PÀÄAVèUÁ    mÉQ߸ÁÌ    ºÉÆUÉÆì÷ÌïÁ£ï)    gÁAiÀįï E¹ÖlÆåmï   D¥sï   mÉPÁß®f   ªÀÄvÀÄÛ   dªÀÄð¤AiÀÄ   qÉEJ¸ïªÉÊ   (qÀÆåmÉѸï J¯ÉPÉÆÖçmÁæ£ï-¹AUÉÆæmÁæ£ï)     ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á     ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ     EwÛÃZÉUÉ ºÁ¯ÉÆqÀPÀÄ     ¥ÀÄrAiÀÄ°è£À     ¸ÁªÀiÁ£Àå     ºÁ°£À     ¥ÉÆæÃnãï¤AzÀ gÉõÉäAiÀÄAvÀºÀ     J¼ÉUÀ¼À£ÀÄß     £ÉìÄÝgÀĪÀÅzÁV     vÀªÀÄä     ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ.   F   ºÉƸÀ   CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è,   ±ÁR   ªÀÄvÀÄÛ   DªÀÄèzÀ   ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ ºÀ¸ÀÄ«£À     ºÁ¯ÉÆqÀQ¤AzÀ     £Áå£ÉÆ¥ÉÊ©æ¯ïì     gÀÆ¥ÀÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆnÖzÁÝgÉ. PÉnºÉZï   gÁAiÀÄ¯ï   E¹ÖlÆåmï   D¥sï   mÉPÁß®fAiÀÄ   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÁzÀ Qæ¸ÉÆÖÃ¥sÀgï   ¯ÉAqÉ¯ï   ºÉüÀĪÀAvÉ   vÁwéPÀªÁV   AiÀiÁªÀÅzÉà   ¥ÉÆæÃnãï PÀZÁÑ   ¥ÀæzÁxÀðªÀ£ÀÄß   PÀÈvÀPÀ   gÉõÉä   ªÀiÁqÀ®Ä   §¼À¸À§ºÀÄzÁVzÀÄÝ,   EzÀÄ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ    gÀ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    zÁæªÀPÀUÀ½AzÀ    ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ªÀÄÄPÀÛªÁVzÉ.   F   CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è   ¸ÀgÀ¼À   ¥ÀæQæAiÉÄ   ºÁUÀÆ   C±ÀÄzÀÞ   PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À      §¼À¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ      C¢üPÀ      ¥ÀæªÀiÁtzÀ      GvÁàzÀ£Á ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.

£ÀPÀëvÀæUÀ¼À £ÁªÀÄPÀgÀt!

DPÁ±ÀPÁAiÀÄUÀ½UÉ    ºÉ¸ÀgÀ¤ßqÀĪÀ    ºÁUÀÆ    CªÀÅUÀ¼À £ÉÆÃAzÀt    ¤ªÀðºÀuÉ    ªÉÄîĸÀÄÛªÁj    ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁzÀ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ   RUÉÆýÃAiÀÄ   PÉÃAzÀæªÀÅ   (LJAiÀÄÄ) £ÀªÀÄä   £ÀPÀëvÀæ   ¥ÀÄAdzÀ°è£À   ¸ÀĪÀiÁgÀÄ   227   £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ C¢üPÀÈvÀ ºÉ¸ÀjlÄÖ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrzÉ. FªÀgÉUÉ    £ÀPÀëvÀæ    £ÉÆÃAzÀt    CxÀªÁ    £ÁªÀÄPÀgÀtPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà   ªÀiÁUÀð¸ÀÆa   CxÀªÁ   PÉÃA¢æÃPÀÈvÀ   ªÀåªÀ¸ÉÜ E®èzÉ        dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ        §ºÀ¼ÀµÀÄÖ        £ÀPÀëvÀæ PÁål¯ÁUïUÀ½zÀÄÝ,   ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è   £ÀPÀëvÀæUÀ¼À£ÀÄß   ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   PÉ®ªÀÅ ¥ÀzÀeÉÆqÀ£ÉAiÀÄ   ªÀÄÆ®PÀ   UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ.   EzÀjAzÁV,   MAzÉà   £ÀPÀëvÀæPÉÌ ºÀ®ªÁgÀÄ   ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½zÀݪÀÅ.   GzÁgÀuÉUÉ,   £ÀPÀëvÀæ   ‘¥ÉÆïÁj¸ï’£ÀÄß   HD8890   JAzÀÄ   UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ   .   EzÀ®èzÉ,   ‘¥ÉÆïÁj¸ï’   £ÀPÀëvÀæPÉÌ   E£ÀÆß   40 §UÉAiÀÄ ««zsÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½zÀݪÀÅ. F   UÉÆAzÀ®ªÀ£ÀÄß   ¤ªÁj¸ÀĪÀ   ¤nÖ£À°è   LJAiÀÄÄ   £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ   C¢üPÀÈvÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À¤ßlÄÖ.   £ÀPÀëvÀæ   PÁål¯ÁUï   ºÉÆgÀvÀA¢zÉ.   F   ªÉÆzÀ®Ä   PÉêÀ®   14 £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ   ªÀiÁvÀæ   C¢üPÀÈvÀ   ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß   ºÉÆA¢vÀÄÛ.   EzÉà   £ÀªÉA§gï   30 gÀAzÀÄ   ºÉÆgÀvÀA¢gÀĪÀ   ºÉƸÀ   PÁål¯ÁUï£À°è   ªÉÆzÀ°£À   14   £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃj MlÄÖ 227 £ÀPÀëvÀæUÀ½UÉ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÉ. £ÀªÀÄUɯÁè   agÀ¥ÀjavÀªÁVgÀĪÀ   ªÀÄvÀÄÛ   Cwà   ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ   ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä    ¸ËgÀ    ªÀÄAqÀ®PÉÌ    §ºÀ¼À    ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ    ‘D®á    ¸ÉAmÉÆj’    eÉÆÃr £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ     FUÀ     ‘jV¯ï     PÉ£ïmÁAiÀÄÆgÀ¸ï’     JAzÀÄ     C¢üPÀÈvÀªÁV £ÁªÀÄPÀgÀt    ºÉÆA¢zÀÄÝ,    CgÀ©AiÀiÁzÀ°è    ‘¸É£ïmÉÆÃgÀ¹ì£À    ¥ÁzÀ’    ªÉAzÀÄ EzÀPÉÌ CxÀð«zÉ.

¸ÀÄ¢Ý

 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä