d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è     CzÀgÀ®Æè     «±ÉõÀªÁV     UÁæ«ÄÃt     ¥ÀæzÉñÀzÀ     d£ÀvÉAiÀÄ°è     ªÉÊeÁÕ¤PÀ     ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸Àj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉ,   ¸ÀAaPÉ   ªÀÄvÀÄÛ   ªÁvÁð   ¥ÀvÀæUÀ¼À   ªÀÄÆ®PÀ   «eÁÕ£À   eÁÕ£À   ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß   C©üªÀÈ¢Þ   ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «vÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÆ® «eÁÕ£ÀzÀ ªÁå¸ÀAUÀPÉÌ ²µÀåªÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ G£ÀßvÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É PÉÊUÉƼÀî®Ä GvÉÛÃd£À. «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    PÉëÃvÀæzÀ°è£À    ªÀÄÄAZÀÆt    «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    CªÀÅUÀ¼À°ègÀĪÀ    CªÀPÁ±ÀUÀ¼À    §UÉÎ «zÁåyðUÀ¼À°è CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ    «µÀAiÀÄPÉÌ    ¸ÀA§A¢ü¹zÀ    ¸ÀªÀiÁªÉñÀ,    «ZÁgÀ    ¸ÀAQgÀt,    PÁAiÀiÁðUÁgÀ, ªÀ¸ÀÄÛ¥ÀæzÀ±Àð£À, gÀ¸À¥Àæ±Éß, ªÉÄüÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À°è fêÀªÀiÁ£À ¸ÁzsÀ£É ¥Àæ±À¹Û ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£À ¯ÉÃRPÀjUÉ ¥Àæ±À¹Û. «eÁÕ£À    «µÀAiÀÄzÀ°è    ²PÀëPÀjUÉ    ªÀÄvÀÄÛ    CzsÁå¥ÀPÀjUÉ    ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£Á    ²©gÀ    ªÀÄvÀÄÛ    PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À ¸ÀAªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ.
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è   CzÀgÀ®Æè   «±ÉõÀªÁV   UÁæ«ÄÃt   ¥ÀæzÉñÀzÀ   d£ÀvÉAiÀÄ°è ªÉÊeÁÕ¤PÀ   ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ   ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ   ºÁUÀÆ   CªÀgÀ°è   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸Àj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉ,   ¸ÀAaPÉ   ªÀÄvÀÄÛ   ªÁvÁð   ¥ÀvÀæUÀ¼À   ªÀÄÆ®PÀ   «eÁÕ£À   eÁÕ£À ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «vÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄÆ®   «eÁÕ£ÀzÀ   ªÁå¸ÀAUÀPÉÌ   ²µÀåªÉÃvÀ£À   ºÁUÀÆ   G£ÀßvÀ   ªÁå¸ÀAUÀ   ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É PÉÊUÉƼÀî®Ä GvÉÛÃd£À. «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£À    PÉëÃvÀæzÀ°è£À    ªÀÄÄAZÀÆt    «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À°ègÀĪÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼À §UÉÎ «zÁåyðUÀ¼À°è CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ   «µÀAiÀÄPÉÌ   ¸ÀA§A¢ü¹zÀ   ¸ÀªÀiÁªÉñÀ,   «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt,       PÁAiÀiÁðUÁgÀ,       ªÀ¸ÀÄÛ¥ÀæzÀ±Àð£À,       gÀ¸À¥Àæ±Éß,       ªÉÄüÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À    ªÀÄvÀÄÛ    vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À°è    fêÀªÀiÁ£À    ¸ÁzsÀ£É    ¥Àæ±À¹Û    ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£À ¯ÉÃRPÀjUÉ ¥Àæ±À¹Û. «eÁÕ£À    «µÀAiÀÄzÀ°è    ²PÀëPÀjUÉ    ªÀÄvÀÄÛ    CzsÁå¥ÀPÀjUÉ    ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£Á    ²©gÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À ¸ÀAªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ.
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä