PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ   ¸ÀªÀiÁdzÀ   ««zsÀ   ªÀUÀðUÀUÀ¼À°è   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ   PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß   GvÉÛÃf¸ÀĪÀ   ºÁUÀÆ   ªÉÊeÁÕ¤PÀ   ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À£ÀÄß   d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ°è ªÀĺÀvÀézÀ   ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß   ªÀ»¹zÉ.   «eÁÕ£À   ²PÀët   ªÀÄvÀÄÛ   ¥ÉÆæÃvÁìºÀPÀ   PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß   CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ   PÀ£ÁðlPÀ   d å zÀåAvÀ   DAiÉÆÃf¹PÉÆAqÀÄ   §gÀÄwÛzÉ.   F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   ¨ÉÆÃzsÀ£É   ªÀÄvÀÄÛ   PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß   ¸À§°ÃPÀgÀtUÉƽ¸À®Ä   ªÀÄvÀÄÛ   ¸ÀªÀÄÈ ¢ ÞUÉƽ¸À®Ä   GvÀÛªÀÄ   ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß   PÀ°à¹ªÉ . CPÁqÉ«ÄAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæªÀÄÄR PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÉAzÀgÉ:
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä

CPÁqÉ«ÄAiÀÄ 11£Éà ªÁ¶ðPÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À

¥Àæw   ªÀµÀð   ¥ÀæzsÁ£À   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß      ¥ÀzÀ« PÁ¯ÉÃdÄ/«±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ     ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è CPÁqÉ«ÄAiÀÄ   ªÀw¬ÄAzÀ   DAiÉÆÃf¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

«eÁÕ£À ¯ÉÆÃPÀ ¥ÀæPÀluÉ

«eÁÕ£À      ªÀÄvÀÄÛ      vÀAvÀæeÁÕ£À      PÉëÃvÀæzÀ°è£À D«µÁÌgÀUÀ¼ÀÄ,    C£ÉéõÀuÉ    ºÁUÀÆ    ¥ÀæUÀwAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß     ¤ÃqÀĪÀ     ¤nÖ£À°è     ‘«eÁÕ£À ¯ÉÆÃPÀ’         zÉéöʪÀiÁ¹PÀ         ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.    ¥ÀzÀ«    ¥ÀƪÀð    ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕ£À      ¥ÀzÀ«      PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ,      «eÁÕ£À PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ,   UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ   ºÁUÀÆ   E¤ßvÀgÉ ¸ÀAWÀ           ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ           GavÀªÁV «vÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

fêÀªÀiÁ£À ¸ÁzsÀ£É ¥Àæ±À¹Û

«eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   PÉëÃvÀæzÀ°è   CvÀÄå£ÀßvÀ ¸ÁzsÀ£É    ªÀiÁrzÀ    ±ÉæõÀ×    «eÁÕ¤AiÉƧâgÀ£ÀÄß DAiÉÄÌ    ªÀiÁr    ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ    ¢£À    fêÀªÀiÁ£À ¸ÁzsÀ£É ¥Àæ±À¹Û ¤Ãr UËgÀ«¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À

¸ÀªÉÄäüÀ£À

«eÁÕ£À      ªÀÄvÀÄÛ      vÀAvÀæeÁÕ£À      PÉëÃvÀæzÀ°è£À ªÀÄÄAZÀÄt   «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À §UÉÎ        UÁæªÀiÁAvÀgÀ/¥ÀlÖt        ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÁV       F       ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è  DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ  

ªÀÄvÀÄÛ  

CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ  

¢£ÀUÀ¼À

DZÀgÀuÉ

«eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ   ¸ÀA§A¢ü¹zÀ   ««zsÀ ¢£ÁZÀgÀuÉUÀ¼À   ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ   ªÀÄvÀÄÛ   ªÀĺÀvÀéUÀ¼À §UÉÎ   CjªÀÅ   ªÀÄÆr¸À®Ä   ¥ÀzÀ«   PÁ¯ÉÃdÄ   ªÀÄvÀÄÛ «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À             ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è

¸Ànð¦üPÉÃmï PÉÆøïð

F      PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß      ¥ÀzÀ«      ªÀÄvÀÄÛ EAf¤AiÀÄjAUï       CzsÁå¥ÀPÀjUÉ       ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á                 «zÁåyðUÀ½UÁV DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

«eÁÕ£À ¯ÉÃRPÀjUÉ ¥Àæ±À¹Û

PÀ£ÀßqÀzÀ°è        ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß        ¥ÀæPÀn¸À®Ä GvÉÛÃf¸ÀĪÀ    ¸À®ÄªÁV    «eÁÕ£À,    vÀAvÀæeÁÕ£À, PÀȶ     ºÁUÀÆ     ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ     «µÀAiÀÄUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ°è         ¥ÀæPÀlUÉÆArgÀĪÀ         GvÀÛªÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß     DAiÉÄÌ     ªÀiÁr     ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

¸ÀĸÀfÓvÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ

«eÁÕ£À      ªÀÄvÀÄÛ      vÀAvÀæeÁÕ£À      ªÀÄÄAZÀÆt «µÀAiÀÄUÀ¼À°è      £ÀqɸÀ°gÀĪÀ      ¸Ànð¦üPÉÃmï PÉÆøïðUÀ½UÉ      ¨ÉÃPÁUÀĪÀ      ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ           ªÀÄvÀÄÛ           ¸ÀĸÀfÓvÀ             ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß    CPÁqÉ«ÄAiÀÄ    £ÀÆvÀ£À PÀlÖqÀzÀzÀ°è ¸Áܦ¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.  

¥ÉÆæ. AiÀÄÄ. Dgï. gÁªï ºÉÆgÁAUÀt

«eÁÕ£À GzÁå£ÀªÀ£À

£À«Ã£À     ªÀÄvÀÄÛ     ¸ÀÈd£À²Ã®     ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ   PÀ®à£Á   ±ÀQÛ   ºÁUÀÆ PÀÄvÀƺÀ®PÁj            ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼À¹PÉƼÀî®Ä       C£ÀĪÀÅ       ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
«ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ

«±ÉõÀ ZÉÃvÀ£ÀjUÉ «eÁÕ£À

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

F           PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß           «±ÉõÀ ZÉÃvÀ£À/¢ªÁåAUÀ             «zÁåyðUÀ½UÁV DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.   CªÀgÀ°è   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À     ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ     §UÉÎ     CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ    GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß    F    PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÉÆA¢zÉ.
«ªÀgÀ «ªÀgÀ

«±ÉõÀ G¥À£Áå¸À ªÀiÁ¯É/PÁAiÀiÁðUÁgÀ

ªÀÄÆgÀÄ    ¢£ÀUÀ¼À    «±ÉõÀ    G¥À£Áå¸À    ªÀiÁ¯É ªÀÄvÀÄÛ        JgÀqÀÄ        ¢£ÀUÀ¼À        «±ÉõÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß              ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ «zÁåyðUÀ½UÁV    £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ,    DzsÀĤPÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É   ªÀÄvÀÄÛ   C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ   §UÉÎ   CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.

EAf¤AiÀÄjAUï «zÁåyðUÀ½UÉ gÁdå

ªÀÄlÖzÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛ

¥ÀæzÀ±Àð£À ¸ÀàzsÉð

EAf¤AiÀÄjAUï   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ   vÀªÀÄä   CAwªÀÄ ±ÉÊPÀëtÂPÀ      ªÀµÀðzÀ°è      C©üªÀÈ¢Þ      ¥Àr¸ÀĪÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ   ªÀiÁzÀjUÀ¼À   ¥ÀæzÀ±Àð£À   ¸ÀàzsÉðUÉ   MAzÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß     PÀ°à¸ÀĪÀ     GzÉÝñÀ¢AzÀ     F PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ   ¸ÀªÀiÁdzÀ   ««zsÀ   ªÀUÀðUÀUÀ¼À°è   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß      GvÉÛÃf¸ÀĪÀ      ºÁUÀÆ      ªÉÊeÁÕ¤PÀ      ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À£ÀÄß d£À¦æAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ°è   ªÀĺÀvÀézÀ   ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß   ªÀ»¹zÉ.   «eÁÕ£À   ²PÀët   ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæÃvÁìºÀPÀ   PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß   CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ   PÀ£ÁðlPÀ   d å zÀåAvÀ DAiÉÆÃf¹PÉÆAqÀÄ     §gÀÄwÛzÉ.     F     PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ     «eÁÕ£À     ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À    ¨ÉÆÃzsÀ£É    ªÀÄvÀÄÛ    PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß    ¸À§°ÃPÀgÀtUÉƽ¸À®Ä    ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÈ ¢ ÞUÉƽ¸À®Ä    GvÀÛªÀÄ    ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß    PÀ°à¹ªÉ .    CPÁqÉ«ÄAiÀÄ    PÉ®ªÀÅ ¥ÀæªÀÄÄR PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÉAzÀgÉ:

CPÁqÉ«ÄAiÀÄ 11£Éà ªÁ¶ðPÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À

¥Àæw    ªÀµÀð    ¥ÀæzsÁ£À    ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß        ¥ÀzÀ«    PÁ¯ÉÃdÄ/«±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ DAiÉÆÃf¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

«eÁÕ£À ¯ÉÆÃPÀ ¥ÀæPÀluÉ

«eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   PÉëÃvÀæzÀ°è£À   D«µÁÌgÀUÀ¼ÀÄ,   C£ÉéõÀuÉ   ºÁUÀÆ   ¥ÀæUÀwAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß   ¤ÃqÀĪÀ   ¤nÖ£À°è   ‘«eÁÕ£À   ¯ÉÆÃPÀ’   zÉéöʪÀiÁ¹PÀ   ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.   ¥ÀzÀ«   ¥ÀƪÀð   ªÀÄvÀÄÛ   «eÁÕ£À   ¥ÀzÀ«   PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ,   «eÁÕ£À PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ,   UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ   ºÁUÀÆ   E¤ßvÀgÉ   ¸ÀAWÀ   ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ   GavÀªÁV «vÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

«±ÉõÀ G¥À£Áå¸À ªÀiÁ¯É/PÁAiÀiÁðUÁgÀ

ªÀÄÆgÀÄ    ¢£ÀUÀ¼À    «±ÉõÀ    G¥À£Áå¸À    ªÀiÁ¯É    ªÀÄvÀÄÛ    JgÀqÀÄ    ¢£ÀUÀ¼À    «±ÉõÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À£ÀÄß   ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ   «zÁåyðUÀ½UÁV   £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ,   DzsÀĤPÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.

CPÁqÉ«Ä ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À

«±ÉõÀ   C©üªÀÈ¢Þ   AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è   gÁdåzÀ   »AzÀĽzÀ   ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è   «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ       vÀAvÀæeÁÕ£À       ¥ÁæzÉòPÀ       ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß       «eÁÕ£À       ¥ÀzÀ« PÁ¯ÉÃdÄ/«±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£À

«eÁÕ£À     ªÀÄvÀÄÛ     vÀAvÀæeÁÕ£À     PÉëÃvÀæzÀ°è£À     ªÀÄÄAZÀÄt     «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ     ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À    §UÉÎ    UÁæªÀiÁAvÀgÀ/¥ÀlÖt    ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À    «zÁåyðUÀ½UÁV    F ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ°è  DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼À DZÀgÀuÉ

«eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀPÉÌ   ¸ÀA§A¢ü¹zÀ   ««zsÀ   ¢£ÁZÀgÀuÉUÀ¼À   ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ   ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀvÀéUÀ¼À   §UÉÎ   CjªÀÅ   ªÀÄÆr¸À®Ä   ¥ÀzÀ«   PÁ¯ÉÃdÄ   ªÀÄvÀÄÛ   «±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼À ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÀ°è DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¸Ànð¦üPÉÃmï PÉÆøïð

F   PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß   ¥ÀzÀ«   ªÀÄvÀÄÛ   EAf¤AiÀÄjAUï   CzsÁå¥ÀPÀjUÉ   ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðUÀ½UÁV DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

«eÁÕ£À ¯ÉÃRPÀjUÉ ¥Àæ±À¹Û

PÀ£ÀßqÀzÀ°è   ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß   ¥ÀæPÀn¸À®Ä   GvÉÛÃf¸ÀĪÀ   ¸À®ÄªÁV   «eÁÕ£À,   vÀAvÀæeÁÕ£À, PÀȶ    ºÁUÀÆ    ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ    «µÀAiÀÄUÀ¼À°è    PÀ£ÀßqÀ°è    ¥ÀæPÀlUÉÆArgÀĪÀ    GvÀÛªÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁr ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.

¸ÀĸÀfÓvÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ

«eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   ªÀÄÄAZÀÆt   «µÀAiÀÄUÀ¼À°è   £ÀqɸÀ°gÀĪÀ   ¸Ànð¦üPÉÃmï PÉÆøïðUÀ½UÉ     ¨ÉÃPÁUÀĪÀ     ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ     ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ     ªÀÄvÀÄÛ     ¸ÀĸÀfÓvÀ       ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß CPÁqÉ«ÄAiÀÄ £ÀÆvÀ£À PÀlÖqÀzÀzÀ°è ¸Áܦ¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.  
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ «ªÀgÀ

«±ÉõÀ ZÉÃvÀ£ÀjUÉ «eÁÕ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

F      PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß      «±ÉõÀ      ZÉÃvÀ£À/¢ªÁåAUÀ      «zÁåyðUÀ½UÁV DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.   CªÀgÀ°è   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À   ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ   §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ºÉÆA¢zÉ.

EAf¤AiÀÄjAUï «zÁåyðUÀ½UÉ gÁdå ªÀÄlÖzÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À

ªÀ¸ÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À ¸ÀàzsÉð

EAf¤AiÀÄjAUï    «zÁåyðUÀ¼ÀÄ    vÀªÀÄä    CAwªÀÄ    ±ÉÊPÀëtÂPÀ    ªÀµÀðzÀ°è C©üªÀÈ¢Þ    ¥Àr¸ÀĪÀ    ªÉÊeÁÕ¤PÀ    ªÀiÁzÀjUÀ¼À    ¥ÀæzÀ±Àð£À    ¸ÀàzsÉðUÉ    MAzÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß      PÀ°à¸ÀĪÀ      GzÉÝñÀ¢AzÀ      F      PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

¥ÉÆæ. AiÀÄÄ. Dgï. gÁªï ºÉÆgÁAUÀt «eÁÕ£À GzÁå£ÀªÀ£À

£À«Ã£À   ªÀÄvÀÄÛ   ¸ÀÈd£À²Ã®   ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À   ªÀÄÆ®PÀ   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ   PÀ®à£Á   ±ÀQÛ ºÁUÀÆ      PÀÄvÀƺÀ®PÁj      ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß      ¨É¼À¹PÉƼÀî®Ä      C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

fêÀªÀiÁ£À ¸ÁzsÀ£É ¥Àæ±À¹Û

«eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   vÀAvÀæeÁÕ£À   PÉëÃvÀæzÀ°è   CvÀÄå£ÀßvÀ   ¸ÁzsÀ£É   ªÀiÁrzÀ   ±ÉæõÀ× «eÁÕ¤AiÉƧâgÀ£ÀÄß   DAiÉÄÌ   ªÀiÁr   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ   ¢£À   fêÀªÀiÁ£À   ¸ÁzsÀ£É ¥Àæ±À¹Û ¤Ãr UËgÀ«¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
«ªÀgÀ «ªÀgÀ