ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
ªÉÆzÀ®£Éà ªÉÄîä£À« ¥Áæ¢üPÁgÀ qÁ. ºÉZï ºÉÆ£ÉßÃUËqÀ,  ¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ð, PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä, «eÁÕ£À ¨sÀªÀ£À, 24/2, 21£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, §£À±ÀAPÀj 2£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560 070 zÀÆ. 91-80-26712789; email:ksta.gok@gmail.com
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj qÁ. J JA gÀªÉÄñï, ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä, «eÁÕ£À ¨sÀªÀ£À, 24/2, 21£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, §£À±ÀAPÀj 2£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560 070 zÀÆ. 91-80-26711160; email: ksta.gok@gmail.com
¸ÉPÀë£ï  26(3)(b) ªÀiÁ»w :
d£ÀªÀj 10, 2019 gÀªÀgÉUÉ
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
ªÉÆzÀ®£Éà ªÉÄîä£À« ¥Áæ¢üPÁgÀ qÁ. ºÉZï ºÉÆ£ÉßÃUËqÀ,  ¸ÀzÀ¸Àå PÁAiÀÄðzÀ²ð, PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä, «eÁÕ£À ¨sÀªÀ£À, 24/2, 21£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, §£À±ÀAPÀj 2£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560 070 zÀÆ. 91-80-26712789; email:ksta.gok@gmail.com
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj qÁ. J JA gÀªÉÄñï, ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä, «eÁÕ£À ¨sÀªÀ£À, 24/2, 21£Éà ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, §£À±ÀAPÀj 2£Éà ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560 070 zÀÆ. 91-80-26711160; email: ksta.gok@gmail.com
¸ÉPÀë£ï  26(3)(b) ªÀiÁ»w :