ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ: ªÀiÁ£ÀªÀ£À PÀ¯ÁåtPÁÌV «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀªÀiÁdzÀ ««zsÀ ¸ÀÜgÀUÀ¼À°è CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À PÉëÃvÀæzÀ°è£À EwÛÃa£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ §UÉÎ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÉÆævÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ²PÀëtzÀ ºÉƸÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À §UÉÎ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ/¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ/²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß GvÀÛªÀÄ/C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À®Ä MAzÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj ¸ÉßúÀAiÀÄÄvÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ MqÀ£ÁlPÉÌ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ

¸ÀªÉÄäüÀ£À

AiÀiÁgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ ? gÁdåzÀ    AiÀiÁªÀÅzÉà    ¥ÀzÀ«    ªÀÄvÀÄÛ    ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«   PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ,   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðUÀ¼ÀÄ,       «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ,       ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ, ¨sÉÆÃzÀPÀgÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    ¸ÀPÁðgÀzÀ    ««zsÀ    E¯ÁSÉUÀ¼À C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ            F            ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ¥ÉÆæ¸ÀÖgï ¥Àæ¸ÀÄÛw F    ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ    ¨sÁUÀªÁV    ¨sËvÀ    ªÀÄvÀÄÛ    UÀtÂvÀ «eÁÕ£À;     gÀ¸ÁAiÀÄ£À     ªÀÄvÀÄÛ     fêÀ     «eÁÕ£À; §ºÀÄ«µÀAiÀÄ     «eÁÕ£À     ªÀÄvÀÄÛ     EAf¤AiÀÄjAUï (AiÀiÁªÀÅzÉà     «¨sÁUÀ)     «eÁÕ£ÀzÀ     «¨sÁUÀUÀ¼À°è ¥ÉÆøÀÖgï       ¥Àæ¸ÀÄÛwUÀ¼À£ÀÄß       gÁdåzÀ       ««zsÀ ¸  À  ¸  É  Ü  À  ¼  À  Ä  «  ±  À  é  «  Á  å  ¤  ®  À  Ä  À  ¼  À  Ä  Á  ¯  É  à Ä  À  ¼  À  °  è  £  À    «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ/    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ,    ¨sÉÆÃzÀPÀ    ¹§âA¢ü ªÀÄvÀÄÛ                   ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ/¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyðUÀ½AzÀ        DºÁ餸À¯ÁVzÀÄÝ,        vÀªÀÄä ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á   PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß   ¥ÀæzÀ²ð¸À®Ä   CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. £ÀUÀzÀÄ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ¥Àæw       «¨sÁUÀUÀ¼À°è       CvÀÄåvÀÛªÀÄ       ¥ÉÆøÀÖgï ¥Àæ¸ÀÄÛwUÀ¼À£ÀÄß   DAiÉÄÌ   ªÀiÁr   £ÀUÀzÀÄ   ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ     (¥Àæw     «¨sÁUÀzÀ°è     ªÉÆzÀ®£Éà §ºÀĪÀiÁ£À    :    gÀÆ.    7500/-    ªÀÄvÀÄÛ    JgÀqÀ£Éà §ºÀĪÀiÁ£À   gÀÆ.   5,000/-UÀ¼ÀÄ).   vÀdÕ   ¸À«ÄwAiÀÄÄ DAiÀiÁAiÀÄ    «¨sÁUÀUÀ¼À°è    §AzÀvÀºÀ    ¥ÉÆøÀÖgïUÀ¼À ¸ÀASÉå     ªÀÄvÀÄÛ     UÀÄtªÀÄlÖzÀ     DzÁgÀzÀ     ªÉÄÃ¯É §ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ    ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß    ºÉaѸÀ§ºÀÄzÀ    CxÀªÁ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
¥ÀæªÀÄÄR ¢£ÁAPÀUÀ¼ÀÄ PÀ®§ÄgÀV   ¥ÁæzÉòPÀ   ¸ÀªÉÄäüÀ£À   -   ¥sɧæªÀj 8 - 9, 2018. PÉÆ¥Àà¼À   ¥ÁæzÉòPÀ   ¸ÀªÉÄäüÀ£À   -   ¥sɧæªÀj 22 - 23, 2018.
«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À
CPÁqÉ«ÄAiÀÄÄ «±ÉõÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸ÀÄwÛzÉ. UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢ÝAiÀÄ°è «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À ¥ÁvÀæ - PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀªÀðgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ C©üªÀÈ¢ÝÃUÉ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À -  PÀ®§ÄgÀV
GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ: ªÀiÁ£ÀªÀ£À PÀ¯ÁåtPÁÌV «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀUÀ¼À PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀªÀiÁdzÀ ««zsÀ ¸ÀÜgÀUÀ¼À°è CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À PÉëÃvÀæzÀ°è£À EwÛÃa£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ §UÉÎ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÉÆævÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ²PÀëtzÀ ºÉƸÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À §UÉÎ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ/¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ/²PÀëPÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß GvÀÛªÀÄ/C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¸À®Ä MAzÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj ¸ÉßúÀAiÀÄÄvÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ MqÀ£ÁlPÉÌ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀÄ

¸ÀªÉÄäüÀ£À

AiÀiÁgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ ? gÁdåzÀ   AiÀiÁªÀÅzÉà   ¥ÀzÀ«   ªÀÄvÀÄÛ   ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ   ¥ÀzÀ«   PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ,       ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á       «zÁåyðUÀ¼ÀÄ,       «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ,    ¨sÉÆÃzÀPÀgÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    ¸ÀPÁðgÀzÀ    ««zsÀ    E¯ÁSÉUÀ¼À C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ F ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ¥ÉÆæ¸ÀÖgï ¥Àæ¸ÀÄÛw F   ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ   ¨sÁUÀªÁV   ¨sËvÀ   ªÀÄvÀÄÛ   UÀtÂvÀ   «eÁÕ£À;   gÀ¸ÁAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ   fêÀ   «eÁÕ£À;   §ºÀÄ«µÀAiÀÄ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   EAf¤AiÀÄjAUï (AiÀiÁªÀÅzÉà   «¨sÁUÀ)   «eÁÕ£ÀzÀ   «¨sÁUÀUÀ¼À°è   ¥ÉÆøÀÖgï   ¥Àæ¸ÀÄÛwUÀ¼À£ÀÄß gÁdåzÀ     ««zsÀ     ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ/«±Àé«zÁ央AiÀÄUÀ¼ÀÄ/PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è£À «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ/       ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ,       ¨sÉÆÃzÀPÀ       ¹§âA¢ü       ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ/¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á   «zÁåyðUÀ½AzÀ   DºÁ餸À¯ÁVzÀÄÝ,   vÀªÀÄä ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸À®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. £ÀUÀzÀÄ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ¥Àæw   «¨sÁUÀUÀ¼À°è   CvÀÄåvÀÛªÀÄ   ¥ÉÆøÀÖgï   ¥Àæ¸ÀÄÛwUÀ¼À£ÀÄß   DAiÉÄÌ   ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ   ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀªÀ£ÀÄß   ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ   (¥Àæw   «¨sÁUÀzÀ°è   ªÉÆzÀ®£Éà §ºÀĪÀiÁ£À    :    gÀÆ.    7500/-    ªÀÄvÀÄÛ    JgÀqÀ£Éà    §ºÀĪÀiÁ£À    gÀÆ. 5,000/-UÀ¼ÀÄ).   vÀdÕ   ¸À«ÄwAiÀÄÄ   DAiÀiÁAiÀÄ   «¨sÁUÀUÀ¼À°è   §AzÀvÀºÀ ¥ÉÆøÀÖgïUÀ¼À   ¸ÀASÉå   ªÀÄvÀÄÛ   UÀÄtªÀÄlÖzÀ   DzÁgÀzÀ   ªÉÄÃ¯É   §ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀ§ºÀÄzÀ CxÀªÁ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.
¥ÀæªÀÄÄR ¢£ÁAPÀUÀ¼ÀÄ PÀ®§ÄgÀV   ¥ÁæzÉòPÀ   ¸ÀªÉÄäüÀ£À   -   ¥sɧæªÀj 8 - 9, 2018. PÉÆ¥Àà¼À   ¥ÁæzÉòPÀ   ¸ÀªÉÄäüÀ£À   -   ¥sɧæªÀj 22 - 23, 2018.
«eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£À
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä