ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä

GzÉÝñÀ

ªÀÄÆ®   «eÁÕ£À   «µÀAiÀÄPÉÌ   ¸ÀA§A¢ü¹zÀ   ¥ÀæZÀ°vÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ      «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ      ºÁUÀÆ      DzsÀĤPÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À       §UÉÎ       ºÉaÑ£À       ªÀiÁ»w MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw¶×vÀ           ªÉÊeÁÕ¤PÀ           ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À¯ÁèUÀÄwÛgÀĪÀ   G£ÀßvÀ   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À   §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ      ¥ÀzÀ«AiÀÄ      £ÀAvÀgÀ      ¸ÀéAiÀÄA GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.  

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

F   «±ÉõÀ   G¥À£Áå¸À   ªÀiÁ¯É   PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß   ¨sËvÀ «eÁÕ£À,    gÀ¸ÁAiÀÄ£À    «eÁÕ£À,    fêÀ    «eÁÕ£À,    ¨sÀÆ «eÁÕ£À,   PÀȶ,   ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ,   vÁAwæPÀ,   «ÄãÀÄUÁjPÉ, ¥À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    UÀtÂvÀ    «eÁÕ£À    «¨sÁUÀUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÁV £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. «±ÉõÀ       G¥À£Áå¸ÀªÀiÁ¯É       3       ¢£ÀUÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ «±ÉõÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 2 ¢£ÀUÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ «eÁÕ£À   G¥À£Áå¸À   ªÀiÁ¯É/«±ÉõÀ   PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ   «zÁåyðUÀ½UÉ   ¥ÀjÃPÉë   £Àqɹ,   CAPÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ     ªÉÄÃ¯É     ªÉÆzÀ®£ÉÃ,     JgÀqÀ£Éà     ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀ£Éà   §ºÀĪÀiÁ£À   C£ÀÄPÀæªÀĪÁV   £ÀUÀzÀÄ   ªÉÆvÀÛ gÀÆ.   10000/-,   gÀÆ.   6000/-   ªÀÄvÀÄÛ   4,000/- UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
«±ÉõÀ G¥À£Áå¸À ªÀiÁ¯É/«±ÉõÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀ

GzÉÝñÀ

ªÀÄÆ®   «eÁÕ£À   «µÀAiÀÄPÉÌ   ¸ÀA§A¢ü¹zÀ   ¥ÀæZÀ°vÀ   ªÉÊeÁÕ¤PÀ   «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DzsÀĤPÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À §UÉÎ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»w MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àæw¶×vÀ     ªÉÊeÁÕ¤PÀ     ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á     ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À¯ÁèUÀÄwÛgÀĪÀ     G£ÀßvÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ   ¥ÀzÀ«AiÀÄ   £ÀAvÀgÀ   ¸ÀéAiÀÄA   GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀUÀ¼À   §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.  

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

F   «±ÉõÀ   G¥À£Áå¸À   ªÀiÁ¯É   PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß   ¨sËvÀ   «eÁÕ£À,   gÀ¸ÁAiÀÄ£À «eÁÕ£À,    fêÀ    «eÁÕ£À,    ¨sÀÆ    «eÁÕ£À,    PÀȶ,    ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ,    vÁAwæPÀ, «ÄãÀÄUÁjPÉ,    ¥À±ÀĪÉÊzÀåQÃAiÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ    UÀtÂvÀ    «eÁÕ£À    «¨sÁUÀUÀ¼À «zÁåyðUÀ½UÁV £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. «±ÉõÀ G¥À£Áå¸ÀªÀiÁ¯É 3 ¢£ÀUÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ «±ÉõÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 2 ¢£ÀUÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ «eÁÕ£À     G¥À£Áå¸À     ªÀiÁ¯É/«±ÉõÀ     PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è     ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ «zÁåyðUÀ½UÉ   ¥ÀjÃPÉë   £Àqɹ,   CAPÀUÀ¼À   DzsÁgÀzÀ   ªÉÄÃ¯É   ªÉÆzÀ®£ÉÃ, JgÀqÀ£Éà   ªÀÄvÀÄÛ   ªÀÄÆgÀ£Éà   §ºÀĪÀiÁ£À   C£ÀÄPÀæªÀĪÁV   £ÀUÀzÀÄ   ªÉÆvÀÛ   gÀÆ. 10000/-, gÀÆ. 6000/- ªÀÄvÀÄÛ 4,000/-UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
«±ÉõÀ G¥À£Áå¸À ªÀiÁ¯É/«±ÉõÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀ
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä