ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ  2018 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï   ¯Áå¨ïUÀ¼ÀÄ   «zÁåyðUÀ½UÉ   D£ï¯ÉÊ£ï   CxÀªÁ D¥sï¯ÉÊ£ï      ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À      ªÀÄÆ®PÀ      vÀªÀÄä      §½ G¥ÀPÀgÀtUÀ½®èzÉ   ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß   ªÀiÁqÀ®Ä   CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸ÀÄvÀÛzÉ.   EzÀÄ   ²PÀëtzÀ   UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß   ºÉaѸÀĪÀÅzÀ®èzÉ, «zÁåyðUÀ¼À°è    eÁÕ£ÀzÀ    D¼ÀªÀ£ÀÄß    ºÁUÀÆ    CªÀgÀ    P˱À®å ªÀÈ¢ÞUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀ°zÉ.
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
D£ï   ¯ÉÊ£ï   ¯Áå¨ï,   ¨sËvÀ   «eÁÕ£À,   gÀ¸Á¬Ä¤PÀ   «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ    fêÀ    «eÁÕ£À    «µÀAiÀÄUÀ¼À°è    ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.    F    ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß    CªÀÄÈvÁ    QæAiÉÄÃmï (CªÀÄÈvÁ    ¸ÉAlgï    ¥sÁgï    jøÀZïð    E£ï    CqÁé£ïì mÉPÁß®f   E£ï   JdÄPÉõÀ£ï)   C©üªÀÈ¢Þ   ¥Àr¹zÀÄÝ,      F MAzÀÄ    ±ÉÊPÀëtÂPÀ    PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ    ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀ»¹zÉ,        F        PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ        CªÀÄÈvÁ «±Àé«zÁ央AiÀÄ     ªÀÄvÀÄÛ     ªÀÄÄA¨Á¬Ä£À     ¹rJ¹ (¹qÁåPï)£À ¸ÀºÀ¨sÁVvÀézÀ°è C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.
F     ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï     ¯Áå¨ï,     PÉÃAzÀæ     ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ¸ÀA¥À£ÀÆä®   C©üªÀÈ¢Þ   ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ      ‘L¹n ªÀÄÆ®PÀ         gÁ¶ÖçÃAiÀÄ         ²PÀët         «Ä±À£ï’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°zÀÄÝ,   ¥ÀzÀ«   ªÀÄvÀÄÛ   ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ «zÁåyðUÀ¼À®èzÉ    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á    «zÁåyðUÀ¼ÀÆ    ¸ÀºÀ «eÁÕ£ÀzÀ     ªÀÄÆ®     ºÁUÀÆ     G£ÀßvÀ     vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À    ªÀÄÆ®PÀ    PÀ°AiÀÄ®Ä    ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ. C®èzÉ,     CAvÀeÁð®     ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ,     «rAiÉÆà G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À,    C¤ªÉÄÃmÉqï    ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ    ¸ÀéAiÀÄA ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À    ªÀÄvÀÄÛ    EvÀgÉ    PÀ°PÁ    ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß «zÁåyðUÀ¼ÀÄ §¼À¹PÉƼÀÀÄzÁVzÉ.
UÉÆÃ-¯Áå¨ï    ªÉÊeÁÕ¤PÀ    ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À    CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï   ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è   ªÁå¥ÀPÀªÁzÀ   D£ï   ¯ÉÊ£ï ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß    MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ.    ¨ÉÆÃzÀPÀgÀÄ    D£ï ¯ÉÊ£ï       ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ       ªÀÄvÀÄÛ       PÀ°PÁ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß       §¼À¹PÉÆAqÀÄ       PÀ¸ÀÖªÉÄʸïØ ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï                 ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À§ºÀÄzÁVzÉ.      C®èzÉ,   ««zsÀ   ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ   ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß   «eÁÕ£ÀzÀ   PÉëÃvÀæUÀ¼ÁzÀ   ¨sËvÀ «eÁÕ£À,   gÀ¸ÁAiÀÄ£À   «eÁÕ£À,   RUÉÆüÀ   «eÁÕ£À,   fêÀ «eÁÕ£À,    ¨sÀÆUÉƼÀ    ªÀÄvÀÄÛ    UÀtÂvÀ    «eÁÕ£ÀUÀ¼À°è C£ÀÄPÀj¸ÀĪÀ°è     «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß     ±ÀPÀÛUÉƽ¸À®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀ°zÉ.      EzÀ®èzÉ,      «zÁåyðUÀ¼À°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á   ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß   ªÀÄvÀÄÛ   ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ,    ªÉÊeÁÕ¤PÀ    ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß    £ÀqɸÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ   wêÀiÁð£ÀUÀ¼À£ÀÄß   vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ   «ZÁgÀuÁ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀ®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ
§AiÉÆÃ-EAlgÁQÖÃªï       MAzÀÄ       ¥Àæ±À¹Û       «eÉÃvÀ       ªÀÄ°Ö«ÄÃrAiÀiÁ ¸ÀA¥À£ÀÆ䮪ÁVzÀÄÝ,    EzÀÄ    vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ,    C¤ªÉÄñÀ£ïUÀ¼ÀÄ,    «rAiÉÆÃUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAªÁzÁvÀäPÀUÀ¼ÀÄ,   ªÀÄvÀÄÛ   ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï   ¯Áå¨ï£ÀÄß   ºÉÆA¢zÀÄÝ,   vÀgÀUÀwUÀ¼À°è GvÁìºÀ   ¨sÀjvÀ   PÀ°PÉUÉ   CªÀPÁ±À   ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ.   ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï   ¯Áå¨ï   ¥ÀÆtð ¸ÀAªÁzÁvÀäPÀªÁV        ¹ªÀÄÄå¯ÉñÀ£ïUÀ½AzÀ        PÀÆrzÉ.        «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÀÄÆUÀUÀ¼À£ÀÄß   ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ,   zÀvÁÛA±À   ¸ÀAUÀ滸À§ºÀÄzÀÄ   ºÁUÀÆ   ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹ vÀªÀÄä w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß C¼ÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ.
CªÉÄÃjPÁzÀ        ¦lì÷âUÀð£À        PÀ£ÉðV        ªÉÄ®è£ï «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ      ¨ÉÆÃzsÀ£Á      ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ      F ZɪÉÄ̯ÉPÀÖªï£ÀÄß   C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹zÀÄÝ,      ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï   ¯Áå¨ï, ¸À¤ßªÉñÀ-DzsÁjvÀ          ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À          PÀ°PÁ lÄåmÉÆÃjAiÀÄ¯ï    ªÀÄvÀÄÛ    ¥ÀjPÀ®à£Á    ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À    MAzÀÄ ¸ÀAUÀæªÁVzÉ.        EzÀ£ÀÄß    §¼À¹PÉÆAqÀÄ    «zÁåyðUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÁAiÀÄ£À    «eÁÕ£ÀzÀ    vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß    ¥Àj²Ã°¸À§ºÀÄzÁVzÉ ºÁUÀÆ PÀ°AiÀħºÀÄzÁVzÉ.
CªÉÄÃjPÀ£ï   PÉ«ÄPÀ¯ï   ¸ÉƸÉÊnAiÀÄÄ      gÀ¸ÁAiÀĤPÀ   «eÁÕ£ÀzÀ J¯Áè   PÉëÃvÀæUÀ¼À°è£À   ªÀÄvÀÄÛ   J¯Áè   ¥ÀzÀ«AiÀÄ   MlÄÖ   157,000 ªÀÈwÛ¥ÀgÀ   ¸ÀzÀ¸Àå   ªÀÈAzÀªÀ£ÀÄß   ºÉÆA¢gÀĪÀ   ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÉ.   EzÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ   §ºÀÄ   zÉÆqÀØ   ªÉÊeÁÕ¤PÀ   ¸ÉƸÉÊnAiÀiÁVzÀÄÝ,   C¢üPÀÈvÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÄÆ®ªÁVzÉ.
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
ViRTUAL LAB
D£ï   ¯ÉÊ£ï   ¯Áå¨ï,   ¨sËvÀ   «eÁÕ£À,   gÀ¸Á¬Ä¤PÀ   «eÁÕ£À   ªÀÄvÀÄÛ   fêÀ «eÁÕ£À      «µÀAiÀÄUÀ¼À°è      ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß      ºÉÆA¢zÉ.      F ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß    CªÀÄÈvÁ    QæAiÉÄÃmï    (CªÀÄÈvÁ    ¸ÉAlgï    ¥sÁgï jøÀZïð   E£ï   CqÁé£ïì   mÉPÁß®f   E£ï   JdÄPÉõÀ£ï)   C©üªÀÈ¢Þ ¥Àr¹zÀÄÝ,      F   MAzÀÄ   ±ÉÊPÀëtÂPÀ   PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ   ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀéªÀ£ÀÄß ªÀ»¹zÉ,    F    PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀÅ    CªÀÄÈvÁ    «±Àé«zÁ央AiÀÄ    ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¨Á¬Ä£À        ¹rJ¹        (¹qÁåPï)£À        ¸ÀºÀ¨sÁVvÀézÀ°è C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.
F   ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï   ¯Áå¨ï,   PÉÃAzÀæ   ¸ÀPÁðgÀzÀ   ªÀiÁ£ÀªÀ¸ÀA¥À£ÀÆä® C©üªÀÈ¢Þ   ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ      ‘L¹n   ªÀÄÆ®PÀ   gÁ¶ÖçÃAiÀÄ   ²PÀët   «Ä±À£ï’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°zÀÄÝ,       ¥ÀzÀ«       ªÀÄvÀÄÛ       ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ «zÁåyðUÀ¼À®èzÉ    ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á    «zÁåyðUÀ¼ÀÆ    ¸ÀºÀ    «eÁÕ£ÀzÀ ªÀÄÆ®     ºÁUÀÆ     G£ÀßvÀ     vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß     ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À     ªÀÄÆ®PÀ PÀ°AiÀÄ®Ä   ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ.   C®èzÉ,   CAvÀeÁð®   ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ, «rAiÉÆà    G¥À£Áå¸ÀUÀ¼À,    C¤ªÉÄÃmÉqï    ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ    ¸ÀéAiÀÄA ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À   ªÀÄvÀÄÛ   EvÀgÉ   PÀ°PÁ   ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß   «zÁåyðUÀ¼ÀÄ §¼À¹PÉƼÀÀÄzÁVzÉ.
UÉÆÃ-¯Áå¨ï    ªÉÊeÁÕ¤PÀ    ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À    CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ    ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è   ªÁå¥ÀPÀªÁzÀ   D£ï   ¯ÉÊ£ï   ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß   MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉÆÃzÀPÀgÀÄ     D£ï     ¯ÉÊ£ï     ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ     ªÀÄvÀÄÛ     PÀ°PÁ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß      §¼À¹PÉÆAqÀÄ      PÀ¸ÀÖªÉÄʸïØ      ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß     ¤«Äð¸À§ºÀÄzÁVzÉ.          C®èzÉ,     ««zsÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ   ªÀÄvÀÄÛ   ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß   «eÁÕ£ÀzÀ   PÉëÃvÀæUÀ¼ÁzÀ   ¨sËvÀ «eÁÕ£À,    gÀ¸ÁAiÀÄ£À    «eÁÕ£À,    RUÉÆüÀ    «eÁÕ£À,    fêÀ    «eÁÕ£À, ¨sÀÆUÉƼÀ      ªÀÄvÀÄÛ      UÀtÂvÀ      «eÁÕ£ÀUÀ¼À°è      C£ÀÄPÀj¸ÀĪÀ°è «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß     ±ÀPÀÛUÉƽ¸À®Ä     ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀ°zÉ.     EzÀ®èzÉ, «zÁåyðUÀ¼À°è   ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á   ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß   ªÀÄvÀÄÛ   ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ,      ªÉÊeÁÕ¤PÀ      ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß      £ÀqɸÀĪÀ      ªÀÄvÀÄÛ wêÀiÁð£ÀUÀ¼À£ÀÄß     vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ     «ZÁgÀuÁ     ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀ®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ
§AiÉÆÃ-EAlgÁQÖÃªï    MAzÀÄ    ¥Àæ±À¹Û    «eÉÃvÀ    ªÀÄ°Ö«ÄÃrAiÀiÁ ¸ÀA¥À£ÀÆ䮪ÁVzÀÄÝ,     EzÀÄ     vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÀÄ,     C¤ªÉÄñÀ£ïUÀ¼ÀÄ, «rAiÉÆÃUÀ¼ÀÄ,   ¸ÀAªÁzÁvÀäPÀUÀ¼ÀÄ,   ªÀÄvÀÄÛ   ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï   ¯Áå¨ï£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ,     vÀgÀUÀwUÀ¼À°è     GvÁìºÀ     ¨sÀjvÀ     PÀ°PÉUÉ     CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ.   ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï   ¯Áå¨ï   ¥ÀÆtð   ¸ÀAªÁzÁvÀäPÀªÁV ¹ªÀÄÄå¯ÉñÀ£ïUÀ½AzÀ    PÀÆrzÉ.    «zÁåyðUÀ¼ÀÄ    ¥ÀæAiÀÄÆUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ,    zÀvÁÛA±À    ¸ÀAUÀ滸À§ºÀÄzÀÄ    ºÁUÀÆ    ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹ vÀªÀÄä w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß C¼ÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ.
CªÉÄÃjPÁzÀ    ¦lì÷âUÀð£À    PÀ£ÉðV    ªÉÄ®è£ï    «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ ¨ÉÆÃzsÀ£Á    ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ    F    ZɪÉÄ̯ÉPÀÖªï£ÀÄß    C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¹zÀÄÝ,      ªÀZÀÄðAiÀÄ¯ï    ¯Áå¨ï,    ¸À¤ßªÉñÀ-DzsÁjvÀ    ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À    PÀ°PÁ lÄåmÉÆÃjAiÀÄ¯ï   ªÀÄvÀÄÛ   ¥ÀjPÀ®à£Á   ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À   MAzÀÄ   ¸ÀAUÀæªÁVzÉ.     EzÀ£ÀÄß     §¼À¹PÉÆAqÀÄ     «zÁåyðUÀ¼ÀÄ     gÀ¸ÁAiÀÄ£À     «eÁÕ£ÀzÀ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À§ºÀÄzÁVzÉ ºÁUÀÆ PÀ°AiÀħºÀÄzÁVzÉ.
CªÉÄÃjPÀ£ï   PÉ«ÄPÀ¯ï   ¸ÉƸÉÊnAiÀÄÄ      gÀ¸ÁAiÀĤPÀ   «eÁÕ£ÀzÀ   J¯Áè PÉëÃvÀæUÀ¼À°è£À    ªÀÄvÀÄÛ    J¯Áè    ¥ÀzÀ«AiÀÄ    MlÄÖ    157,000    ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ¸ÀzÀ¸Àå   ªÀÈAzÀªÀ£ÀÄß   ºÉÆA¢gÀĪÀ   ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÉ.   EzÀÄ   ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ §ºÀÄ    zÉÆqÀØ    ªÉÊeÁÕ¤PÀ    ¸ÉƸÉÊnAiÀiÁVzÀÄÝ,    C¢üPÀÈvÀ    ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀÄÆ®ªÁVzÉ.
«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
 ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 2017 - PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä
«£Áå¸À, ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ : PÀ£ÁðlPÀ «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À CPÁqÉ«Ä